تبلیغات
دایره المعارف نامهای ایرانی - نام پسران حرف (ن) صفحه 1
1 نادر عربی   آنچه به ندرت یافت شود، کمیاب، بی همتا، نام مؤسس سلسله افشاریه
2 نادعلی عربی   علی را بخوان، نام دعایی
3 نادین سنسکریت,فارسی  پویا و پرتحرک - الهه رودخانه
4 نادینوس آشوری   شاه بابل
5 ناصح الدین عربی   پنددهنده در دین
6 ناصر عربی   نصرت دهنده، یاری کننده
7 ناصرالدین عربی  یاری کننده دین، نام پسر محمد شاه قاجار
8 ناضر عربی   شاد، مسرور، شاداب، بسیار سرسبز
9 نامدار فارسی   دارای آوازه و شهرت بسیار، مشهور
10 نامور فارسی   نام آور
11 نامی فارسی   منسوب به نام، مشهور، معروف
12 ناهیرا آشوری   روشنایی، نور
13 نبرزین فارسی   نام فرماندار گرگان در زمان داریوش پادشاه هخامنشی
14 نبوت عربی   مبعوث بودن کسی از سوی خداوند به راهنمایی مردم، رسالت، پیغمبری، یکی از سه اصل اعتقادی مسلمانان
15 نبی عربی   پیامبر خداوند، لقب پیامبر(ص)
16 نجات عربی   رهایی، خلاصی، آزادی
17 نجات الله عربی   آن که خدا او را نجات داده است
18 نجف عربی   نام شهری در عراق که آرامگاه علی (ع) در آن واقع شده است
19 نجم الدین عربی   آن که چون ستاره ای در دین می درخشد،نام عارف بزرگ و نامدار قرن هفتم، نجم الدین رازی
20 نجیب عربی   شریف، اصیل،عفیف، پاکدامن
21 نجیب الدین عربی   اصیل و شریف در دین
22 ندیم عربی   همنشین و هم صحبت، به ویژه با بزرگان
23 نرداگشسپ فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام سرداری از سپاهیان بهرام چوبین
24 نرسی فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پادشاهان ساسانی
25 نریمان فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر سام جد رستم پهلوان شاهنامه
26 نستار فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام چوپان قیصر روم در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی
27 نستود فارسی  نستور،‏ از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر زریر پسر گشتاسپ پادشاه کیانی
28 نستور فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر زریر پسر گشتاسپ پادشاه کیانی
29 نستوه فارسی   خستگی ناپذیر، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پسران گودرز پادشاه اشکانی، همچنین نام یکی از سرداران خسروپرویز پادشاه ساسانی
30 نستهین فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام پیران ویسه در زمان افراسیاب تورانی
31 نشاط عربی   شادی، خوشی، سرزندگی
32 نشواد فارسی   نام پهلوانی تورانی
33 نصر عربی   یاری، مدد، پیروزی، ظفر، نام سوره ای در قرآن کریم، نام یکی از پادشاهان سامانی
34 نصرالدین عربی   یاری دادن به دین،از شخصیتهای افسانه ای
35 نصرالله عربی   یاری خداوند، نام یکی از فضلای نامدار قرن ششم و مترجم کلیله و دمنه، نصرالله منشی
36 نصرت الله عربی   یاری خداوند
37 نصیر عربی   یاری دهنده، یاور، از نامهای خداوند
38 نصیرا عربی   نام یکی از دانشمندان و شعرای قرن یازدهم
39 نصیرالدین عربی   یاری دهنده دین ، نام یکی از علمای بزرگ ریاضی و نجوم و حکمت ایران در قرن هفتم، خواجه نصیرالدین طوسی
40 نضیر عربی   شاداب، سرسبز
41 نظام عربی  مجموعه قوانین، قواعد، سنن، یا نوامیسی که قوام و انتظام چیزی بر آنها نهاده شده است
42 نظام الدین عربی   موجب نظم و انظباط در دین
43 نظام الملک عربی   باعث نظم و سرزمین،نام وزیر معروف سلجوقیان در قرن پنجم
44 نظرعلی عربی   چشم و دیده علی (ع)
45 نعمان عربی   نام چندتن از پادشاهان حیره
46 نعمت عربی   آنچه باعث شادکامی و آسایش زندگی انسان شود،عطا و بخشش
47 نعمت الله عربی   بخشش خداوند
48 نعیم عربی   نعمت، نرم و لطیف، از نامهای بهشت
49 نعیم الدین عربی   نعمت دین
50 نعیما عربی   نعمت،تخلص نعمت سمرقندی شاعر قرن یازدهم