تبلیغات
دایره المعارف نامهای ایرانی - نام پسران حرف (ن) صفحه 2
ردیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
1 نقدعلی عربی   مرکب از نقد( ارزیابی و سنجش سره از ناسره) + علی
2 نقی عربی   پاکیزه، پاک، برگزیده، لقب امام دهم شیعیان
3 نقی الدین عربی   برگزیده در دین
4 نوتاش فارسی   همیشه، دایم
5 نوح عبری   معرب از عبری، راحت، نام پیامبری که به دستور خداوند کشتی بزرگی ساخت و یاران خود را از طوفان نجات داد، نام سوره ای در قرآن کریم
6 نوذر فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند منوچهر پادشاه پیشدادی و جانشین او
7 نورالدین عربی   روشنایی و فروغ دین، نام شاعر و نویسنده نامدار قرن نهم، عبدالرحمن جامی
8 نورالله عربی   نور و روشنایی و فروغ خداوند
9 نوراهان فارسی   نورهان، تحفه، سوغات، ارمغان
10 نوروز فارسی   روز نو و تازه ، بزرگترین جشن ملی اقوام ایرانی که از نخستین لحظات سال نو آغاز می شود، نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی
11 نورهان فارسی   تحفه، سوغات، ارمغان
12 نوش آذر فارسی   آتش جاوید، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گشتاسپ پادشاه کیانی و نیز نام یکی از پسران اسفندیار
13 نوشاب فارسی   آب گوارا، شربت مطبوع، آب زندگی، آب حیات
14 نوشیار فارسی   یار شیرین چون عسل، یار بی مرگ، نام پسرعموی گرشاسپ در گرشاسپ نامه
15 نوید فارسی   مژده، خبرخوش
16 نوین فارسی   تازه، جدید
17 نهل فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی در سپاه افراسیاب تورانی
18 نیاتور فارسی  نیاطوس، از شخصیتهای شاهنامه، نام برادر قیصر روم از یاران سپاه خسروپرویز پادشاه ساسانی
19 نیاطوس فارسی  نیاتور،از شخصیتهای شاهنامه، نام برادر قیصر روم از یاران سپاه خسروپرویز پادشاه ساسانی
20 نیسان سریانی  نام ماه دومین ماه بهار - بارانی که در اردیبهشت می بارد - باران بهاری
21 نیشام فارسی   نام فرشته نگهبان آذرخش
22 نیک فارسی   خوب، نیکو، آدم خوب، شخص صالح
23 نیکان فارسی   منسوب به نیک
24 نیما فارسی   نام آور و نامور، علی اسفندیاری متخلص به نیما یوشیج شاعر معروف ایرانی قرن چهاردهم
25 نیو فارسی   دلیر، شجاع
26 نیوتش فارسی  با کسی یکی شدن - همراهی و مجامعت-بر وزن پیشکش
27 نیوتیش فارسی  نیوتش - با کسی یکی شدن - همراهی و مجامعت- (هر سه حرف اول ساکن هستند - بر وزن دیو)
28 نیوزاد فارسی   پهلوان زاده
29 نیوزار فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گشتاسپ پادشاه کیانی
30 نیوان فارسی,کردی  مرد دلیر - شجاع پهلوان
31 نیاسان فارسی  پسری که پا جای پای اجدادش می گذارد
32 نویان ترکی  امیر سپاه - شاهزاده - لقب سلاطین و بزرگان ترک
33 نهام عربی  آهنگر ، نجار ، همچنین راهب دیر نشین
34 نیاک فارسی  پسری که خلق و خوی او مانند اجداد و نیاکانشان است