تبلیغات
دایره المعارف نامهای ایرانی - نام پسران حرف ( آ ) صفحه 1
ردیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
1 آئیریا اوستایی-پهلوی   ایرج
2 آئیل گیلکی   نام پرنده ای است
3 آبادیس فارسی  نام یکی از پزشکان دوره هخامنشی
4 آباگران‎ فارسی  ‎‏ نام سردار شاپور دوم پادشاه ساسانی‏‎
5 آبان فارسی  نام ماه هشتم از سال شمسی، نام فرشته نگهبان آب، نام روز دهم از هر ماه شمسی در ایران قدیم
6 آبان زاد فارسی  زاده آبان کسی که در آبان متولد شده است
7 آبان یاد فارسی  به یاد آبان یا کسی که یادآور ماه آبان است
8 آباندان فارسی  نام فرستاده خسرو اول پادشاه ساسانی به دربار رم
9 آبتین اوستایی-پهلوی  روح کامل-انسان نیکو کار - از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی
10 آبد عربی  همیشگی ، دائمی ، جاودانه
11 آبرام عبری  ابراهیم - پدر جماعت بسیار یا پدر عالی مقام، نام یکی از پیامبران بزرگ ملقب به خلیل الله، نام سوره ای در قرآن کریم
12 آبرلی فارسی,ترکی  آبر(فارسی، آبرو) + لی (ترکی) دارای آبرو، آبرومند
13 آبستا فارسی  اوستا - اساس بنیاد اصل - کتاب مقدس زرتشتیان
14 آپاسای فارسی  نام منشی شاپور اول پادشاه ساسانی
15 آتا ترکی   پدربزرگ
16 آتابای ترکی,چینی   آتا(ترکی) + بای(چینی) ، پدربزرگ، نام یکی از طوایف بزرگ ترکمن در ایران
17 آتابیک ترکی  پدر بزرگ - مربی کودکان و بالاخص شاهزادگان - اتابک
18 آتاش ترکی  آداش، همنام
19 آتان ترکی   پرتاب کننده
20 آتجان ترکی  کسی که بدن استوار و اندام محکمی دارد
21 آترابان اوستایی-پهلوی  نگهبان آتش، پیشوای دینی
22 آتردین فارسی  آَذردین، نام بهدینی در اوستا
23 آتروان فارسی  صورت دیگری از اترابان، نگهبان آتش، پیشوای دین زرتشتی
24 آتروپات اوستایی-پهلوی  صورت دیگر آذرباد، آذرپناه یا کسی که آتش نگهدار اوست
25 آترون فارسی  صورت دیگری از اترابان، نگهبان آتش، پیشوای دین زرتشتی
26 آترینا فارسی  آترین - آذرین، نام پسر اوپَدرَم که به نوشته سنگ نوشته بیستون در زمان داریوش پادشاه هخامنشی در خوزستان یاغی شد و خود را پادشاه خوزستان خواند
27 آترینه فارسی  صورت دیگری از آذرین، نام پسر اوپَدرَم که به نوشته سنگ نوشته بیستون در زمان داریوش پادشاه هخامنشی در خوزستان یاغی شد و خود را پادشاه خوزستان خواند
28 آتسز ترکی  نام سومین فرمانروای سلسه خوارزمشاهی
29 آتش برزین فارسی  آتش باشکوه یا شکوه آتش مرکب از آتش + برزین(با شکوه)
30 آتشزاد فارسی  زاده آتش
31 آتورپات اوستایی-پهلوی  صورت دیگر آذرباد، آذرپناه یا کسی که آتش نگهدار اوست
32 آتیلا فارسی  نام پادشاه قبیله هون که امپراطوری روم شرقی را شکست داد٠
33 آثویه فارسی  صورت دیگر آبتین ،‌روح کامل و درستکار - از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی
34 آجیر  آژیر، در گویش خراسان به معنی محتاط، کوشا
35 آخش فارسی  نام موبدی در ایران قدیم-قیمت بها ارزش
36 آداد فارسی   مأخوذ از افسانه گیل گمش بابلی، خدای هوا، توفان و باران
37 آدان کردی  مفید سودمند
38 آدخ فارسی  (به فتح ت) خوب نغز خجسته مبارک میمون - برامدگی های کوچک تپه مانند روی زمین (تل به ضم ت)
39 آدلی فارسی  نامور، نامدار
40 آدم عبری  نخستین بشری که خدا آفرید- مودب باتربیت - انسان گندم گون - آهوی سفیدی که روی پوستش خطهای خاکی رنگ دارد
41 آدورا آشوری  مأخوذ از افسانه گیل گمش بابلی، کمک کننده، مددکار
42 آدینگ بلوچی  آن که روز جمعه به دنیا آمده است
43 آذران فارسی  آتش ها
44 آذرباد فارسی  آذرپناه یا کسی که آتش نگهدار اوست، نام موبدی که بانی آذربایجان بوده است، نام یکی از شخصیتهای منظومه ویس و رامین
45 آذرباد اوستایی-پهلوی  نام موبدی در زمان شاپور دوم پادشاه ساسانی
46 آذربرزین فارسی  آتش باشکوه یا شکوه آتش مرکب از آذر(آتش) + برزین(با شکوه)
47 آذربرزین فارسی  آتش باشکوه یا شکوه آتش مرکب از آذر(آتش) + برزین(با شکوه)، نام نوه رستم و پسر فرامرز که سپهسالار بهمن بود، نام یکی از آتشکده های مهم در زمان ساسانی
48 آذربه فارسی  بهترین آتش، نام پسر آذرباد از خاندان کیانیان
49 آذربهرام فارسی  نام پسر آذرنوش
50 آذرپاد فارسی  صورت دیگر آذرباد، آذرپناه یا کسی که آتش نگهدار اوست