تبلیغات
دایره المعارف نامهای ایرانی - نام پسران حرف ( آ ) صفحه 2
ردیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
1 آذرپی فارسی  دارای قدمی چون آتش
2 آذرتاش فارسی,ترکی  آذر (فارسی) + تاش (ترکی) دو تن که اجاق و بخت یکسانی دارند
3 آذرتوس فارسی  صورت دیگر آذرطوس، در وامق و عذرا مردی که با مادر عذرا ازدواج کرد
4 آذرجوش فارسی   پهلوانی در داستان سمک عیار
5 آذرخش فارسی  صاعقه - نام نهمین روز از ماه آذر
6 آذرداد فارسی  داده آتش، نام پدر آذرباد از خاندان کیانیان
7 آذرشب فارسی  فرشته نگهبان آتش که همواره در آتش است - نام آتشکده ای که گشتاسب در بلخ بنا نهاد و گنجهای خویش را در آن پنهان نمود
8 آذرشسب فارسی   مخفف آذرگشب ، آتش جهنده، فرشته نگهبان آتش که همواره در آتش است، آتشکده
9 آذرشن فارسی  آفتاب پرست سمندر - نام پهلوانی ایرانی در گرشاسب نامه
10 آذرطوس فارسی  صورت دیگر آذرتوس، در وامق و عذرا مردی که با مادر عذرا ازدواج کرد
11 آذرفر فارسی  دارای شکوه وجلالی چون آتش، نام یکی از بزرگان عهد هخامنشی
12 آذرکیوان فارسی  نام موبدی زرتشتی، مؤسس آیین خاصی به همین نام
13 آذرگشسب فارسی  مخفف آذرگشنسب - یکی از سه آتش مقدس محافظ جهان - نام فرشته موکل آتش
14 آذرگشسپ فارسی  مخفف آذرگشنسب - یکی از سه آتش مقدس محافظ جهان - نام فرشته موکل آتش
15 آذرمهربرزین فارسی  مرکب از آذر+ مهر+ برزین،شکوه محبت خورشید،مهربانی خورشید، نام یکی از موبدان ساسانی و همچنین یکی از هفت آتشکده بزرگ ایرانیان
16 آذرنرسی فارسی  نام پسر هرمز دوم پادشاه ساسانی
17 آذرنوش فارسی  نوش آذر- آتش جاویدوان،گرمای همیشگی - نام دومین آتشکده از هفت آتشکده بزرگ ایرانیان
18 آراج فارسی  آراد - نام روز بیست و پنجم از هر ماه شمسی در ایران قدیم
19 آراد فارسی  آراج - نام روز بیست و پنجم از هر ماه شمسی در ایران قدیم که در این روز نو پوشیدن را مبارک و سفر را شوم می دانند
20 آراز فارسی  گویش ترکی رودخانه ارس
21 آرازش فارسی  صدقه انفاق در راه خدا
22 آرام فارسی  آهسته ساکت سنگینی و وقار مکان خلوت
23 آران کردی  درای طبیعت گرم - همچنین اسم شهری قدیمی که قباد ان را بنا کرد
24 آرتا فارسی  ارتا(به فتح الف) در اوستا به معنای مقدس آمده است
25 آرتاباز فارسی   نام فرمانده گردونه های کوروش پادشاه هخامنشی
26 آرتابان فارسی  اردوان
27 آرتاپارت فارسی   نام نگهبان کوروش دوم پادشاه هخامنشی
28 آرتام فارسی   والی فریگه در زمان کوروش پادشاه هخامنشی
29 آرتان فارسی   نام برادر داریوش پادشاه هخامنشی و پسر ویشتاسب
30 آرتمن فارسی  نام برادر بزرگ تر خشایارشاه پسر کوروش پادشاه هخامنشی
31 آرتوش ارمنی   از نامهای باستانی ارمنی
32 آرتین فارسی  آرش،عاقل و زیرک، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان نامدار ایرانی در زمان منوچهر پادشاه پیشدادی که در تیراندازی بسیار توانا بوده است
33 آرخا ترکی  آرکا، مایه اطمینان و پیشتگرمی
34 آرسان فارسی  نام پسر اردشیر دوم پادشاه هخامنشی
35 آرسن عبری  مرد مبارز
36 آرش فارسی  عاقل و زیرک- از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان نامدار ایرانی در زمان منوچهر پادشاه پیشدادی که در تیراندازی بسیار توانا بوده است
37 آرشام فارسی  به معنی خرس و به معنی زور، دارای زور خرس پسر آریارمنه و پدر ویشتاسب از خاندان ‏هخامنشی
38 آرشامه فارسی  به معنی خرس و به معنی زور، دارای زور خرس پسر آریارمنه و پدر ویشتاسب از خاندان ‏هخامنشی
39 آرشان فارسی  نام پسر اردشیر دوم پادشاه هخامنشی
40 آرشاویر فارسی  مرد مقدس، نام یکی از پادشاهان اشکانی
41 آرکا ترکی  آرخا- مایه اطمینان و پیشتگرمی
42 آرمان فارسی  آرزو، از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار خسروپرویز پادشاه ساسانی
43 آرمناک فارسی  ارمنی- پسر هایکا، شخصی که ارمنیها نژاد خود را به او نسبت می دهند
44 آرمین فارسی  از شخصیتهای شاهنامه، نام چهارمین پسر کیقباد - مرد همیشه پیروز
45 آرمینی فارسی  سپهسالار یزگرد سوم پادشاه ساسانی
46 آرنا فارسی   نام روستایی در نزدیکی نقده
47 آرنا کردی  آریایی نژاد
48 آروکو فارسی  ایرج - نام پسر کوروش پادشاه هخامنشی - نجیب نجیب زاده
49 آرون فارسی  صفت نیک و خصلت پسندیده
50 آرویج ترکی  همیشه سبز- باطراوت - شاداب