تبلیغات
دایره المعارف نامهای ایرانی - نام پسران حرف ( آ ) صفحه 3

ردیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
1 آروین فارسی  تجربه، آزمایش امتحان آزمون
2 آری کردی  آریایی - نام یکی از ایالات ایران قدیم که شامل خراسان و سیستان امروزی بوده است - نام یکی از طوایف چادر نشین مازندران
3 آریا فارسی  نژاد هندوارپائیان که در عهدی بسیار کهن با هم زندگی می کردند و بعدها به دو بخش بزرگ تقسیم شدند گروهی به هند و ایران آمدند و گروهی به اروپا رفتند.نام میهن عزیز ما ایران از این‎ ‎کلمه گرفته شده است
4 آریاباد فارسی  آریاپاد نگهبان قوم آریایی
5 آریابان فارسی  نگهبان قوم آریایی
6 آریابد فارسی  به ضم ب - آریا + بد(صاحب و سرور) سرور قوم آریایی ٠ بزرگ آریاییان
7 آریابرز فارسی  شکوه آریایی ، نام یکی از سرداران داریوش سوم پادشاه هخامنشی
8 آریاراد فارسی  آریا+راد(جوانمرد بخشنده دانا شجاع) آریایی جوانمرد آریایی شجاع آریایی دانا - نام پسر اردشیر دوم پادشاه هخامنشی
9 آریارامنه فارسی  آرام کننده آریائیان، نام پدر آرشام، جد داریوش پادشاه هخامنشی
10 آریارمن فارسی  رامشگر آریایی - شادی آور از نژاد آریایی
11 آریاز فارسی   نام یکی از سرداران هخامنشی
12 آریاسب فارسی  دارنده اسب ایرانی، نام یکی از سرداران کوروش پادشاه هخامنشی
13 آریافر فارسی  دارای فر و شکوه آریایی
14 آریاک فارسی  نام یکی از سرداران ایرانی و فرماندار کاپادوکیه
15 آریاگیو فارسی  به فتح گ-سکون ی-سکون و-آریا + گیو(سخنور) - سخنور آریایی- نام یکی از سرداران ایرانی در روزگار باستان
16 آریامن فارسی  دریا سالار خشایارشاه پادشاه هخامنشی
17 آریامنش فارسی  دارای خوی و رفتار آریایی- نام پسر داریوش پادشاه هخامنشی
18 آریامهر فارسی  برخوردار از محبت آریایی - نام یکی از سرداران داریوش سوم پادشاه هخامنشی - لقبی که شهریور ۱۳۴۴به مناسبت ۲۵مین سال سلطنت از طرف مجلس سنا و شورای ملی به محمدرضا پهلوی داده شد
19 آریتما کردی  نام یکی از سران ماد
20 آریز کردی  نام کوهی در مسیر مریوان به سنندج
21 آریس ارمنی  برزگر
22 آریسته فرانسه   آریستئوس در اساطیر یونان، پسر اپولون، او تربیت زنبور عسل را به مردم آموخت
23 آرین انگلیسی  آریایی نژاد - از نسل آریایی
24 آرین کردی  آریایی نژاد
25 آریو فارسی  نام یکی از سرداران بزرگ ایرانی زمان داریوش سوم پادشاه هخامنشی در نبرد با اسکندر مقدونی
26 آریوبرزن فارسی  آتش ایرانی - کنایه از قدرت و خشم ایرانی - نام یکی از سرداران بزرگ ایرانی زمان داریوش سوم پادشاه هخامنشی در نبرد با اسکندر مقدونی
27 آریوبرزین فارسی  آتش ایرانی - کنایه از قدرت و خشم ایرانی - نام یکی از سرداران بزرگ ایرانی زمان داریوش سوم پادشاه هخامنشی در نبرد با اسکندر مقدونی
28 آریوداد اوستایی-پهلوی  ایرانداد،داده ایران
29 آریوراد فارسی  نام پسر اردشیر دوم پادشاه هخامنشی - ایرانی و جوانمرد
30 آریه فارسی  نام سپهدار ایرانی طرفدار کورش صغیر پادشاه هخامنشی
31 آزا کردی  آزار دهنده آسیب رساننده - نام پادشاه مانایی
32 آزاد فارسی  رها شده از گرفتاری یا چیزی آزاردهنده،فارغ و آسوده،درختی جنگلی و بلند،رها شده از تعلقات دنیوی
33 آزادبه فارسی  آزاد(رها) + به(سالم و خوب)-به معنای انسان سالم و آزاد - نام یکی از سرداران ایرانی در قرن دوم
34 آزادسرو فارسی  همچون سرو زیبا و بی تعلق، بزرگوار و متواضع،از شخصیتهای شاهنامه، نام مردی دانا و پرهیزکار در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی
35 آزادفروز فارسی  رهایی بخش، آنکه آزادی می آورد، باعث آزادی، نام مردی در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی
36 آزر عبری,عربی  نام پدر ابراهیم خلیل (ع) - اسبی که ران دو پای عقبش مشکی و دستهایش به رنگ دیگر است
37 آزران عبری  منسوب به آزر،آزر نام پدر یا عموی حضرت ابراهیم و همچنین نام نژادی از اسب است که پاهایش سیاه و دستانش به رنگی دیگر است
38 آزرمگان فارسی  با حیا،مودب،سربه زیر، از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر فرخزاد سردار ایرانی در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی
39 آسپاداس فارسی  آخرین پادشاه ماد که از کورش کبیر پادشاه و موسس هخامنشیان شکست خورد
40 آسپیان فارسی  آبتین-روح کامل-انسان نیکو کار-از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی
41 آستیاژ فارسی  آسپاداس،آخرین پادشاه ماد که از کورش کبیر پادشاه و موسس هخامنشیان شکست خورد
42 آسدین فارسی  نام موبدی در سده دهم یزگردی
43 آسیدات فارسی  آسیداد،نام یکی از بزرگان هخامنشی
44 آسیداد فارسی  آسیدات، نام یکی از بزرگان هخامنشی
45 آسیم فارسی  استاد بزرگ مرتبه واستاد عظیم الشأن
46 آشر عبری  شاد خوشحال، نام یکی از پسران یعقوب(ع)
47 آشور آشوری  برهم زننده،تغییر دهنده، نام دومین فرزند سام که نینوا را بنا نهاد
48 آشینا آشوری  قوی ،قدرتمند،نیرومند، زورمند
49 آصف عربی  تدبیر،مشاور خردمند، نام وزیر سلیمان(ع) ، عنوان وزیران ایرانی در دوران اسلامی
50 آفریدون فارسی  فریدون،از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر آبتین و فرانک، از پادشاهان پیشدادی ایران و به بند کشنده ضحاک ماردوش