تبلیغات
دایره المعارف نامهای ایرانی - نام پسران حرف (الف ) صفحه 1
ردیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
1 اباذر عربی   ابوذر،نام یکی از صحابه پیامبر(ص)
2 ابتهاج عربی   شادمانی، خوشی
3 ابتهاش عربی   ابتهاج
4 ابرارها حبشی   پدر جماعت بسیار یا پدر عالی مقام، نام یکی از پیامبران بزرگ ملقب به خلیل الله، نام سوره ای در قرآن کریم، نام پسران
5 ابراهیم عبری   پدر جماعت بسیار یا پدر عالی مقام، نام یکی از پیامبران بزرگ ملقب به خلیل الله، نام سوره ای در قرآن کریم، نام پسران
6 ابوالحسن عربی   پدر حسن، کنیه علی (ع)، نیز کنیه طاووس
7 ابوالحسین عربی   پدر حسین، کنیه آهو
8 ابوالعباس عربی   پدر عباس، کنیه شیر( حیوان درنده)
9 ابوالعلا عربی  پدر علا کنیه پرستو
10 ابوالفتح عربی   پدر فتح
11 ابوالفرج عربی   پدر فرج، کنیه غذایی مرکب از برنج و گوشت و شکر
12 ابوالفضل عربی   خداوند و صاحب هنر، کنیه دینار، لقب چهارمین فرزند علی(ع)
13 ابوالقاسم عربی   پدر قاسم، کنیه پیامبر(ص)
14 ابوبکر عربی   نام خلیفه اول و جانشین پیامبر(ص) و پدر عایشه همسر پیامبر (ص)
15 ابوذر عربی   ابوذر،نام یکی از صحابه پیامبر(ص)
16 ابوریحان عربی   نام ریاضیدان و فیلسوف ایرانی در قرن چهارم و پنجم، ابوریحان بیرونی
17 ابوطالب عربی   نام عموی پیامبر(ص) و پدر علی(ع)
18 ابوعزیز عربی   پدر عزیز
19 ابومسلم عربی   نام رهبر سیاه جامگان که دولت بنی امیه را سرنگون کرد و بنی عباس را به قدرت رساند
20 اپرنگ فارسی   نام پسر سام
21 اپرویز فارسی   پرویز، از شخصیتهای شاهنامه، نام خسرو دوم پادشاه ساسانی
22 اتبک ترکی   در دوره قاجار لقبی که به وزیران داده می شد، لقب هر یک از پادشاهان مستقل که حکومت محلی داشتند
23 اترک فارسی   نام رود مرزی ایران در شرق که به دریای خزر می ریزد
24 اثیر عربی   شریف، کریم
25 اثیرالدین عربی   شریف و کریم در دین، نام قصیده سرایی معروف در قرن ششم، اثیرالدین اخسیکتی
26 احد عربی  یگانه، یکتا، از نامهای خداوند
27 احسان الله عربی   نیکی خداوند
28 احمد عربی   بسیار ستوده، یکی از نامهای پیامبر(ص)
29 احیا عربی   زندگان، نامی برای شبهای نوزدهم، بیست و یکم، و بیست وسوم ماه رمضان، در اصل احیاء
30 اختیارالدین عربی   آن که دین او را انتخاب کرده است
31 اخشاد فارسی   نام پادشاه فرغانه
32 اخشید فارسی   نام پادشاه سمرقند
33 ادریس عربی   درس خوانده ، پیامبری که نام او دو بار در قرآن آمده و طبق روایات حیات جاودانه یافته است، او را مخترع لباس و قلم می دانند
34 ادهم عربی   سیاه، تیره گون، نام پدر ابراهیم ادهم که پادشاهی بلخ را رها کرده و زاهد شد
35 ادیب عربی   سخن دان، سخن شناس، معلم، مربی
36 ارباد فارسی   نام یکی از سرداران داریوش سوم پادشاه هخامنشی
37 ارباس فارسی   نام یکی از سپاهیان مادی اردشیر دوم پادشاه هخامنشی
38 اربیل کردی   بسیار خوب (نگارش کردی : هةولێر)
39 ارتا آریا فارسی   مرکب از آرتا( راستی و درستی) + آریا،آریایی درستکار، نام پسر خشایار پادشاه هخامنشی
40 ارتاریا فارسی  ارتا آریا، مرکب از آرتا( راستی و درستی) + آریا،آریایی درستکار، نام پسر خشایار پادشاه هخامنشی
41 ارتافرین فارسی   نام برادر داریوش پادشاه هخامنشی
42 ارتان فارسی   نام پسر ویشتاسب و برادر داریوش اول پادشاه هخامنشی
43 ارتگین ترکی   همسر دلاور
44 ارتمن فارسی   نام یکی از سرداران مادی در زمان کوروش پادشاه هخامنشی
45 ارتنگ فارسی  ارژنگ کتاب مصور مانی
46 ارجاسب اوستایی-پهلوی   ارجاسپ، دارنده اسب با ارزش، از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه توران و چین در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی
47 ارجاسپ اوستایی-پهلوی   دارنده اسب با ارزش، از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه توران و چین در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی
48 ارد فارسی   نام چند تن از پادشاهان اشکانی
49 اردا فارسی   نام موبدی در زمان اردشیر بابکان پادشاه ساسانی
50 اردشام ارمنی   پسر ارتاسس دوم و برادر تیگران اول از سلسله اشکانیان ارمنستان