تبلیغات
دایره المعارف نامهای ایرانی - نام پسران حرف (الف ) صفحه 2
ردیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
1 اردشیر اوستایی-پهلوی   آن که حکومت مقدس دارد، شهریاری و پادشاهی مقدس، از شخصیتهای شاهنامه، نام مؤسس سلسله ساسانی، فرزند ساسان
2 اردلان کردی   نام طایفه ای از ایلات کرد ایران
3 اردم فارسی   نام سوره های بزرگ کتاب زند و پازند
4 اردوان فارسی   یاری کننده درستکاران، از شخصیتهای شاهنامه، نام چند تن از پادشاهان اشکانی
5 اردی داد فارسی   داده اردیبهشت
6 اردین فارسی   راستین
7 ارزین فارسی   نام فرماندار پارس هنگام یورش اسکندر به ایران
8 ارژن فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام سالار مازندران در زمان کیکاووس پادشاه کیانی
9 ارس فارسی   نام رودی در مرز شمالی ایران
10 ارسام فارسی   نام پسر داریوش پادشاه هخامنشی
11 ارسطو یونانی   ارسطاطالیس، ارسطوطالیس حکیم نامدار یونانی و شاگرد افلاطون، او معلم اسکندر مقدونی بود، به او لقب معلم اول را داده بودند
12 ارسلان ترکی   شیر، نام پسر مسعودغزنوی
13 ارسمان ترکی   نام پهلوانی در کتاب سیرت جلال الدین
14 ارسیما فارسی   نماینده داریوش سوم پادشاه هخامنشی برای گفتگو با اسکندر
15 ارشاد عربی   راهنمایی، هدایت
16 ارشاسب فارسی   دارنده اسبهای نر، از نامهای ایران باستان
17 ارشام فارسی   آرشامه
18 ارشان فارسی  (به فتح الف و کسر یا سکون ر) مرکب از ارش به معنای عاقل و دانا + ان پسوند کثرت یا مداومت- بسیار دانا - بسیار هوشمند- نام پسر اردشیر دوم پادشاه هخامنشی
19 ارشانوش فارسی   از نامهای باستانی
20 ارشاویر فارسی   ارشویر،نام یکی از پادشاهان اشکانی
21 ارشز فارسی   نام سردار اشکانی
22 ارشک پارتی   اشک ، نام مؤسس سلسله اشکانی
23 ارشکان فارسی   لقب چند تن از پادشاهان اشکانی
24 ارشن فارسی   اسب نر
25 ارشویر فارسی   نام یکی از پادشاهان اشکانی
26 ارشیا آرامی   تخت پادشاهی، هزوارش و هم ریشه با "عرش" عربی است
27 ارشیز فارسی   ارشز، نام سردار اشکانی
28 ارغان ترکی   نام حاجب سلطان محمود غزنوی
29 ارغش ترکی   تاجر یا تجار سیار، از امرای ملکشاه سلجوقی
30 ارغون ترکی   یکی از سلاطین مغول
31 ارفش فارسی  نام یکی از پهلوانان گرشاسب نامه
32 ارفع عربی   رفیع تر، بلندتر، ارجمندتر
33 ارکین ترکی   آزاد
34 ارم عبری   نام پسر سام بن نوح و پدر عاد، باغ عاد یا شهری که شداد پسر عاد بنا کرد
35 ارماسب فارسی   دارنده اسب آرام، نام یکی از سرداران هخامنشی
36 ارمانک فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، یکی از دو شاهزاده پارسایی که تصمیم گرفتند آشپز دربار ضحاک شوند تا بتوانند یکی از دو جوانی را که هر روز برای غذای ماران ضحاک کشته می شدند، برهانند
37 ارمایل فارسی   ارمانک
38 ارمیا عبری   بزرگ داشته شده؛ نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل
39 ارمیس یونانی   هرمس
40 ارمین فارسی   آرمین
41 ارناک اوستایی-پهلوی   رزمجو
42 ارواد اوستایی-پهلوی   نیرومند
43 اروند فارسی   نام رودی در ایران
44 اریاسب فارسی   نام یکی از سرداران کوروش پادشاه هخامنشی
45 اریس فارسی   زیرک، هوشیار
46 اسامه عربی   شیر، اسد
47 اسپندیاد اوستایی-پهلوی   اسفندیار،آفریده مقدس، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان ایرانی، فرزند گشتاسپ شاه ایران و کتایون دختر قیصر روم
48 اسپندیار فارسی   اسفندیار،آفریده مقدس، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان ایرانی، فرزند گشتاسپ شاه ایران و کتایون دختر قیصر روم
49 اسپیتامن فارسی   صورتی از سپیتمان، لقب خانوادگی زرتشت نام سردار ایرانی در زمان اسکندر مقدونی
50 استاسیس فارسی   از مخالفین سلطه عرب در ایران در زمان خلیفه عباسی