تبلیغات
دایره المعارف نامهای ایرانی - نام پسران حرف (الف ) صفحه 3
ردیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
1 استرا فارسی  در گویش سمنان ستاره،نام همسر یهودی انوشیروان که مدفن او در همدان است
2 اسحاق عبری   خندان، نام پسر ابراهیم(ع) و ساره
3 اسحق عبری   اسحاق،خندان، نام پسر ابراهیم(ع) و ساره
4 اسد عربی   شیر، نام برج پنجم از برجهای دوازده گانه، برابر با مرداد
5 اسدالدین عربی  آن که در دفاع از دین مانند شیر شجاع است
6 اسدالله عربی   شیر خدا ، از القاب علی (ع)
7 اسرافیل عبری   درخشیدن مانند آتش، نام یکی از چهار فرشته مقرب و مأمور دمیدن صور و برانگیختن مردگان در روز رستاخیز
8 اسعد عربی   نیکبخت تر، خوشبخت تر
9 اسفار عربی   معرب اسوار از نامهای تاریخی
10 اسفندیار اوستایی-پهلوی   آفریده مقدس، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان ایرانی، فرزند گشتاسپ شاه ایران و کتایون دختر قیصر روم
11 اسکندر یونانی   یاری کننده مرد، نام پادشاه معروف یونان بنا به روایت شاهنامه فرزند داراب پسر بهمن و ناهید دختر فیلقوس قیصر روم
12 اسلام عربی   دین پیروان محمد(ص)
13 اسماعیل عبری   آن که خدا او را شنید، نام پسر ابراهیم(ع) و هاجر
14 اسمعیل عبری   اسماعیل، آن که خدا او را شنید، نام پسر ابراهیم(ع) و هاجر
15 اشتاد فارسی   راستی، درستی، در دین زرتشتی نام ایزدی که راهنمای مینویان و جهانیان است، نام روز بیست وششم از هر ماه شمسی در ایران قدیم، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دلاوران ایرانی در زمان خسروپرویز ‏پادشاه ساسانی
16 اشراق عربی   تابش، درخشش، فلسفه ای که منشأ ان فلسفه افلاطون و حکمت نو افلاطونی است، مروج این حکمت در اسلام و ایران شیخ شهاب الدین سهره وردی است
17 اشرس عربی   مرد دلاور، دلیر، نام یکی از صحابه پیامبر(ص)
18 اشرف الدین عربی   شریف تر در دین
19 اشعیا عربی   نجات یهوه، نام یکی از پیامبران بزرگ بنی اسرائیل
20 اشکان فارسی   منسوب به اشک
21 اشکبوس فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی و از فرماندهان سپاه خاقان چین
22 اشکش فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی و از فرماندهان سپاه کیخسرو پادشاه کیانی
23 اشناس فارسی   نام افشین و چند تن دیگر
24 اشو فارسی   مقدس
25 اشیر عبری   خوشحال، نام پسر یعقوب(ع)
26 اصغر عربی   کوچک تر
27 اصلان ترکی   شیر
28 اصیل الدین عربی   دارای اصالت در دین، نام پسر خواجه نصیرالدین طوسی
29 اعتبارعلی عربی   آن که ارزش و اعتبار از علی(ع) یافته است
30 اعلا عربی   برگزیده، برتر
31 اغریرث فارسی   صاحب گردونه پیش رونده، از شخصیتهای شاهنامه، پسر پشنگ و نبیره فریدون پادشاه پیشدادی
32 افتخارالدین عربی   موجب افتخار دین
33 افراسیاب اوستایی-پهلوی   به هراس افکننده، از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه تورانی، پسر پشنگ و نبیره تور پسر فریدون پادشاه پیشدادی
34 افرود فارسی   فرود، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر سیاوش و جریره و برادر کیخسرو پادشاه کیانی
35 افریدون فارسی   فریدون،از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر آبتین و فرانک، از پادشاهان پیشدادی ایران و به بند کشنده ضحاک ماردوش
36 افشار کردی   نام ناحیةایی در کردستان(نگارش کردی : هةوشار)
37 افضل عربی   برترین، بالاترین
38 افضل الدین عربی   برترین در دین
39 افلاطون یونانی   نام فیلسوف یونانی وپیرو سقراط و مؤسس فلسفه آکادمی
40 اقبال علی عربی   آن که بخت و اقبال از علی(ع) یافته است
41 اکبر عربی   بزرگ تر
42 اکتای مغولی   نام سومین پسر و جانشین چنگیز خان
43 اکدش ترکی   دورگه، معشوق، محبوب
44 اکلیا فارسی   نام پسری در شعر نیما یوشیج
45 البتگین ترکی   نام جد محمود پادشاه غزنوی
46 البرز اوستایی-پهلوی  مرکب از کوه +بلند نام رشته کوهای شمالی ایران که سرتاسر شمال ایران از مغرب به مشرق کشیده شده است
47 الچین فارسی,ترکی   ال (ترکی) + چین(فارسی)، ایلچین ، برگزیده ایل
48 الکوس فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی و از سپاهیان افراسیاب تورانی
49 الله داد فارسی,عربی   الله (عربی) + داد (فارسی) داده خداوند
50 اللهیار فارسی,عربی   الله (عربی) + یار (فارسی) آن که خداوند یار ویاور اوست