تبلیغات
دایره المعارف نامهای ایرانی - نام پسران حرف (الف ) صفحه 4
ردیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
1 الوا فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دلاوران ایرانی و نیزه دار رستم پهلوان شاهنامه
2 الوند اوستایی-پهلوی   اروند ، دارای تندی و تیزی، نام کوهی در جنوب همدان
3 الیا عبری   الیاس، خدای من یهوه است، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل و در اسلام یکی از چهار پیامبر جاویدان
4 الیاد فارسی,ترکی   ال (ترکی) + یاد (فارسی)،ایلیاد به یاد ایل
5 الیاد یونانی   نام منظومه ای منسوب به هومر
6 الیار فارسی   نام یکی از پهلوانان خورشید شاه در داستان سمک عیار
7 الیار فارسی,ترکی   ال (ترکی) + یار (فارسی)، ایلیار یار ایل
8 الیاس عبری   خدای من یهوه است، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل و در اسلام یکی از چهار پیامبر جاویدان
9 الیان فارسی   نام یکی از پهلوانان خورشید شاه در داستان سمک عیار
10 امام قلی عربی,ترکی   امام(عربی) + قلی(ترکی) ، غلام امام ، نام پسر کوچک تر نادر شاه افشار
11 امان ترکی  ایمنی، آرامش
12 امان الله ترکی  آن که در پناه و لطف وعنایت خداوند است
13 امید فارسی   اشتیاق یا تمایل به روی دادن یا انجام امری همراه با آرزوی تحقق آن ، تکیه گاه، محل پناه
14 امیر عربی   پادشاه، حاکم ، به صورت پیشوند در ابتدای بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند امیربانو، امیر پویا، و امیرحسین
15 امیرنظام عربی   مرکب از امیر( پادشاه) + نظام (مجموعه سپاهیان یک کشور، ارتش) ، در دوره قاجار، عنوان و سمت فرمانده کل قوای نظامی
16 امین عربی   مورد اطمینان، درستکار ، لقب پیامبر(ص) ، به صورت پسوند و پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند محمد امین، امین عباس، و امین همایون
17 امین الدین عربی   آن که در دین امین و درستکار است
18 امین الله عربی   مورد اعتماد خداوند
19 اندریمان فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی از سپاهیان افراسیاب تورانی
20 اندمان فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر طوس سردار ایرانی و از سپاهیان کیخسرو پادشاه کیانی
21 اندیان فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، و بنا به بعضی از نسخه های شاهنامه نام یکی از سرداران فریدون پادشاه پیشدادی
22 انوش فارسی   بی مرگ، جاودان
23 انوش زاد فارسی   زاده جاویدان، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر خسرو انوشیروان پادشاه ساسانی
24 انوشتکین فارسی,عربی   انوش(فارسی) + تکین(ترکی)،پهلوان جاودانی، از نامهای تاریخی
25 انوشروان فارسی   انوشیروان،دارای روان جاوید ، نام یکی از پادشاهان نامدار ساسانی ملقب به دادگر، پیامبر(ص) در زمان این پادشاه متولد شد
26 انوشیروان فارسی   دارای روان جاوید ، نام یکی از پادشاهان نامدار ساسانی ملقب به دادگر، پیامبر(ص) در زمان این پادشاه متولد شد
27 اوتانا فارسی   دارای اندام زیبا ، نام یکی از یاران داریوش یکم پادشاه هخامنشی
28 اوحد عربی   یگانه، بی همتا
29 اوحدالدین عربی   آن که در دین یگانه و بی همتاست ، نام عارف مشهور قرن هفتم
30 اورداد فارسی  اهورداد،خداداد، نام یکی از سرداران کوروش پادشاه هخامنشی
31 اورمزد فارسی,فارسی  هرمز،از نامهای خداوند در آیین زرتشت،نام روز اول از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام ستاره مشتری، نام یکی از پادشاهان ساسانی
32 اورمزدیار فارسی   خدایار
33 اورند فارسی   تخت پادشاهی، شکوه، از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر لهراسپ شاه ایران و از نوادگان کی پیشتن پادشاه کیانی
34 اورنگ فارسی   تخت پادشاهی، فر و زیبایی
35 اوریا عبری   شعله خداوند ، نام مردی یهودی در زمان داوود(ع) که از فرماندهان سپاه بود
36 اوریاد فارسی   نام روستایی در نزدیکی سنندج
37 اوستا اوستایی-پهلوی   نام کتاب مقدس زرتشتیان
38 اوشهنگ فارسی  هوشنگ،پسر سیامک پادشاه پیشدادی ایران
39 اوکتای مغولی   اکتای
40 اولاد فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی در مازندران در زمان کیکاووس پادشاه کیانی
41 اویس عربی   گرگ کوچک، شخصی پارسا که از تابعین بوده است
42 اهرن فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری رومی
43 اهورا فارسی   در فرهنگ ایران باستان، خداوند
44 اهوراداد فارسی   خداداد یا آفریده خدا
45 اهورامزد فارسی  هرمز،نام روز اول از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام ستاره مشتری، نام یکی از پادشاهان ساسانی
46 ایاز ترکی   نام غلام محبوب سلطان محمود غزنوی
47 ایبک ترکی   ماه بزرگ، یا آن که ماه او را بزرگ ساخته است
48 ایتکین ترکی   آیتکین،غلام ماه
49 ایثار عربی   از خود گذشتگی، فداکاری
50 ایرانیار فارسی   یار ایران