تبلیغات
دایره المعارف نامهای ایرانی - نام پسران حرف (و ) صفحه 2
ردیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
1 ورشنگ کردی  آفتاب خوشحال (نگارش کردی : وةرشةنگ)
2 ورگر کردی   با دوام (نگارش کردی : وةرگر)
3 ورگیر کردی  مترجم (نگارش کردی : وةرگێڒ)
4 ورنا فارسی   برنا جوان، برنا، خوب و نیک
5 وریا کردی  هوشیار
6 وریا کردی  زرنگ، باهوش (نگارش کردی : وریا)
7 وژاسپ فارسی  وجاسب،دارنده اسب بزرگ، نام پسر هباسپ از خاندان کیانی
8 وساک فارسی  نساک، نام همسر سیامک پسر کیومرث پادشاه پیشدادی
9 وسپور فارسی  واسپور،لقب نجبا و شاهزادگان اشکانی و ساسانی، نام دانا و هنرمندی در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی
10 وسپوهر فارسی  واسپور،لقب نجبا و شاهزادگان اشکانی و ساسانی، نام دانا و هنرمندی در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی
11 وستا فارسی  اوستا، نام کتاب مقدس زرتشتیان
12 وستوی فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی
13 وستهم فارسی  ویستهم، گستهم نام سپهبد بابل در زمان یزدگرد پادشاه ساسانی
14 وشمگیر فارسی   صیدکننده بلدرچین، نام پسر زیار از امرای آل زیار
15 وفا اندیش فارسی,عربی   وفا(عربی) + اندیش(فارسی)، وفاپرورد
16 وقار عربی   متانت، سنگینی، آهستگی، آرامی، شکوه، جلال
17 ولا عربی   دوستی، محبت
18 ولام کردی  ، پیام ، پاسخ(نگارش کردی : وةڵام)
19 ولی عربی   پدر، مادر یا کفیل، دوست و یار نیکان، بالاترین مقام در دین اسلام پس از پیامبر(ص)، لقب علی(ع)، از نامهای خداوند
20 ولی الله عربی   دوست خداوند، لقب علی(ع)
21 ولیداد فارسی,عربی   ولی(عربی) + داد(فارسی) داده ولی
22 وندا آرامی  هزوارش است به معنی خورشید
23 ونداد اوستایی-پهلوی   خواهش، امید، آرزو، نام پسر سوخر از خاندان قارن
24 وه پناه فارسی   نام یکی از دادوران مشهور ساسانی
25 وه وران فارسی   بهوران،آنکه دارای روح و روان نیکوست
26 وهاب عربی   بسیار بخشنده، از نامهای خداوند
27 وهامان فارسی   نام پدر سلمان فارسی
28 وهب عربی   بخشش، عطا،نام پدر آمنه مادر پیامبر(ص)
29 وهبرز فارسی   نام یکی از دادوران ساسانی
30 وهرام فارسی   بهرام، نام ستاره مریخ ، نام روز بیستم از هر ماه شمسی در ایران قدیم ، نام فرشته موکل بر مسافران و روز بهرام ، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام یکی از فرزندان گودرز گشواد که در دربار کاووس پادشاه ‏کیانی بود
31 وهرام شاپور فارسی   نام پادشاه ارمنستان در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی
32 وهرام گشسب فارسی   نام پدر بهرام چوبین
33 وهزاد فارسی   بهزاد، مرکب از وه ( بهتر، خوب) + زاد ( زاده) ، نام اسب ‏سیاوش،زاده خوب و نیکو
34 وهسود فارسی  بهسود، از نامهای زمان ساسانیان
35 وهشاپور فارسی   نام موبدی مشهور در زمان قباد پادشاه ساسانی
36 وهمن فارسی  بهمن، نام ماه یازدهم از سال شمسی ، نام فرشته نگهبان چهارپایان سودمند ، نام روز دوم از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام ‏پسر اسفندیار پسر گشتاسپ پادشاه کیانی
37 وهمنش فارسی  بهمنش، کسی که دارای راه و روش نیکویی است
38 وهمهر فارسی   نام مرزبان ارمنستان در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی
39 وهنیا فارسی  بهنیا، کسی که از نسل خوبان است
40 وهومن فارسی   بهمن، نام ماه یازدهم از سال شمسی ، نام فرشته نگهبان چهارپایان سودمند ، نام روز دوم از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام ‏پسر اسفندیار پسر گشتاسپ پادشاه کیانی
41 ویارش فارسی  بیارش، دو دلیر
42 ویرا کردی  شجاع(نگارش کردی : وێرا)
43 ویراب فارسی   از نامهای امروزی زرتشتیان
44 ویس کردی   عشیرةیکرنگ (نگارش کردی : وةیس)
45 ویسپار فارسی   از نجبای پارس
46 ویستور اوستایی-پهلوی   گشوده و منتشر شده
47 ویستهم فارسی   وستهم،گستهم نام سپهبد بابل در زمان یزدگرد پادشاه ساسانی
48 ویسه فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر پیران سپهسالار پشنگ فرمانروای توران
49 ویشتاسب فارسی   نام پسر ارشامه و پدر داریوش پادشاه هخامنشی
50 ویگن ارمنی  بیژن