تبلیغات
دایره المعارف نامهای ایرانی - نام پسران حرف (ب ) صفحه 3
ردیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
1 بستیر کردی  نوعی فرش با نقش‏های خیلی زیبا(نگارش کردی : بةستێر)
2 بسطام فارسی   نام دایی خسرو پرویز پادشاه ساسانی
3 بسود کردی  دارای فایده(نگارش کردی : بةسوود)
4 بسوز کردی  از ته دل(نگارش کردی : بةسۆز)
5 بسیم عربی   خوشحال، شادمان و خندان
6 بسیه کردی  کافی(نگارش کردی : بةسیه)
7 بشتاسب فارسی   گشتاسپ
8 بشیر عربی   بشارت دهنده، مژده دهنده
9 بصیر عربی   آگاه، بینا، از نامهای خداوند
10 بغرا ترکی  نام پادشاهی از خوارزم که به بخارا لشکر کشید و پایتخت سامانیان را گرفت و دولت خانیه را بنیان گذاشت
11 بکتاش ترکی   بزرگ ایل و طایفه ، نام یکی از پادشاهان خوارزم
12 بکیاش ترکی   بکتاش
13 بگاش فارسی   نام یکی از سرداران هخامنشی
14 بلاش اوستایی-پهلوی   از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند کوچک یزگرد دوم پادشاه ساسانی و نوزدهمین پادشاه ساسانی، نیز نام چند تن از پادشاهان اشکانی
15 بلاشان فارسی   پلاشان، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی از پهلوانان افراسیاب، همزمان با کیخسرو پادشاه کیانی
16 بلال عربی   نام اولین مؤذن اسلام
17 بلباس کردی  بة برخی عشایر کرد بلباس می‏گویند(نگارش کردی : بڵباس)
18 بلویر کردی  نی‏لبک(نگارش کردی : بلوێر)
19 بلیمت کردی  نابغه(نگارش کردی : بلیمةت)
20 بمان علی عربی,فارسی   بمان (فارسی) + علی(عربی) نامی که با آن طول عمر کودک را با توسل به اسم علی (ع) بخواهند
21 بنار کردی  دامنةکوةکه ‏رو به ‏دشت است(نگارش کردی : بنار)
22 بندن کردی   بلندی روی کوه(نگارش کردی : بةندةن)
23 بندوی فارسی   نام دو تن از شخصیتهای شاهنامه در زمان ساسانیان
24 بنشاد فارسی   شاد بنیان
25 بنیامین عبری   پسر دست راست ، نام کوچکترین پسر یعقوب و راحیل
26 بوار کردی  محل عبور در رودخانه(نگارش کردی : بوار)
27 بوبان کردی   بةسوی بالا (نگارش کردی : بوبان)
28 بوپار فارسی   نام یکی از سرداران داریوش سوم پادشاه هخامنشی
29 بوتان کردی  لهجةای در زبان کردی (نگارش کردی : بۆتان)
30 بودیان کردی  نام یکی از قبایل ماد(نگارش کردی : بودیان)
31 بوذر عربی   ابوذر،نام یکی از صحابه پیامبر(ص)
32 بوذرجمهر فارسی   بزرگمهر، بسیار مهربان، نام وزیر انوشیروان پادشاه ساسانی
33 بوراب فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام آهنگری در پایتخت قیصر روم و سازنده نعل اسبان قیصر
34 بورباش کردی  از فرمانروایان کاسی(نگارش کردی : بورباش)
35 بورژک فارسی   نام میزبان اردشیر بابکان پادشاه ساسانی
36 بورنگ فارسی   نوعی ریحان کوهی
37 بوزرجمهر فارسی   بزرگمهر، بسیار مهربان، نام وزیر انوشیروان پادشاه ساسانی
38 بوژان کردی  ، نمو کردن، شکوفا شدن ، بةخود بالیدن(نگارش کردی : بۆژان)
39 بوستان افروز فارسی   بستان افروز
40 بوسیان کردی  از قبایل ماد(نگارش کردی : بۆسیان)
41 به گوی فارسی   خوش سخن، دارای گفتار نیک، نام شخصیتی در منظومه ویس و رامین
42 به یزداد فارسی   آفریده نیک خداوند
43 بها عربی   درخشندگی، روشنی
44 بهاء الدین عربی   روشنی دین ، نام پدر مولانا جلال الدین مولوی بلخی ، نام دانشمندی مشهور در زمان شاه عباس صفوی معروف به شیخ بهائی
45 بهادر ترکی   دلیر، شجاع
46 بهامد فارسی   پیشامد خوب
47 بهاوند فارسی   دارنده نیکی
48 بهبد فارسی  مرکب از به (بهتر، خوبتر) + بد( پسوند اتصاف)
49 بهپور فارسی   مرکب از به (بهتر، خوبتر) + پور ( پسر) ، نام پهلوانی در گرشاسب نامه
50 بهداد فارسی   آفریده خوب