تبلیغات
دایره المعارف نامهای ایرانی - نام پسران حرف (ب ) صفحه 6
ردیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
1 بردیس فارسی  (به کسر ب ) مرد مغرور
2 برتن فارسی  بردیس - به فتح ب و ت - مرد مغرور
3 بهبود فارسی  پیشرفت تدریجی - حرکت رو به بهتر شدن
4 برات عربی  اعمال نیک و خیرات - همچنین شب نیمه شعبان که احیا و شب زنده داری در آن بسیار توصیه شده است.
5 بهنود سنسکریت,هندی  نام پادشاهان هند
6 بنیامین عبری  نام پسر حضرت یعقوب و برادر حضرت یوسف ، پسر دست راست
7 بالاچ بلوچی  از سرداران بلوچ
8 بثریک حبشی  اسم امام علی در زبان حبشی