تبلیغات
دایره المعارف نامهای ایرانی - نام پسران حرف (پ ) صفحه 1
ردیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
1 پاپریک کردی  نام گیاهی خوشبو است(نگارش کردی : پاپریک)
2 پاپک فارسی,کردی  استوار ، پدر کوچک ، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی، پسر ساسان موبِد معبد آناهیتا و پدربزرگ اردشیر بنیان گذار سلسله ساسانی
3 پاتیرا آشوری   فراوانی
4 پادار کردی  ثابت(نگارش کردی : پادار)
5 پاداش کردی   جزا، اجر کار خوب، مکافات نیکی(نگارش کردی : پاداش)
6 پاداشت کردی  جزا(نگارش کردی : پاداشت)
7 پادشا کردی  حاکم(نگارش کردی : پاوشا)
8 پاردیک فارسی   نام پدربزرگ ساسان به نوشته سنگ نوشته کعبه زرتشت
9 پارس فارسی   نام قومی از اقوام آریایی که در قسمت جنوبی ایران سکونت کرده بودند‎ ‎، نام ناحیه ای که قوم پارس در آنجا سکونت کرده بودند
10 پارسا فارسی   پرهیزکار، مؤمن
11 پارسان فارسی   نام روستایی در نزدیکی سیرجان
12 پارسیس یونانی   شکل یونانی پارسی، پارسی، ایرانی
13 پاره وان کردی  بانک(نگارش کردی : پارةوان)
14 پاره یار کردی  کارمند بانک(نگارش کردی : پارةیار)
15 پاساک فارسی   نام برادرزاده داریوش پادشاه هخامنشی
16 پاشا فارسی   پادشاه در امپراطوری عثمانی ،عنوان مقامات لشکری و کشوری
17 پاکر فارسی   نام پسر اُرُد پادشاه اشکانی
18 پاو فارسی   نام پسر شاپور سردودمان اسپهبدان باوندی در طبرستان خاوری
19 پدرام فارسی   سرسبز، خرم‌ ، شاد و خوش
20 پراهام فارسی   پرهام
21 پرداد اوستایی-پهلوی   نخستین آفریده
22 پرشان اوستایی-پهلوی   رزمجو
23 پرشیا انگلیسی   ایران
24 پرمایه فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام برادر فریدون پادشاه پیشدادی
25 پرمودیه فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ساوه پادشاه ترک و هم زمان با بهرام چوبین سردار ساسانی
26 پرویز اوستایی-پهلوی   از شخصیتهای شاهنامه، نام خسرو دوم پادشاه ساسانی
27 پرهام فارسی   برهان قاطع براهیم ابراهیم را معرب آن دانسته است
28 پریام یونانی  در افسانه های قدیم یونان، آخرین پادشاه تروا که شهر وی به دست یونانیان افتاد
29 پژمان فارسی   دلتنگ، غمگین
30 پژند فارسی   نام گیاهی است
31 پساک فارسی   نام پسر اردوان و برازنده داریوش یکم پادشاه هخامنشی
32 پسندیار فارسی  اسفندیار
33 پشتیسار کردی  یاور(نگارش کردی : پشتیار)
34 پشن فارسی  پشنگ
35 پشنگ فارسی   نام چند تن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام برادرزاده فریدون پادشاه پیشدادی و نیز پدر افراسیاب
36 پشوتن فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گشتاسپ و کتایون و بردار اسفندیار
37 پشین فارسی   ز شخصیتهای شاهنامه، نام سومین پسر کیقباد (کی پشین) پادشاه کیانی
38 پلاش فارسی   بلاش
39 پلاشان فارسی  بلاشان،از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی از پهلوانان افراسیاب، همزمان با کیخسرو پادشاه کیانی
40 پنجعلی فارسی,عربی   پنج(فارسی) + علی(عربی) مرکب از پنج( پنجه)+ علی ( بلند مرتبه)
41 پندار فارسی   فکر، اندیشه، وهم، گمان، ریشه پنداشتن
42 پوئین، پویین فارسی
43 پوربه فارسی   پسر بهتر
44 پورک فارسی   پسر عزیز
45 پورنگ فارسی
46 پوریا فارسی   نام پهلوان ایرانی معروف به پوریای ولی، نام اصلی وی محمود خوارزمی و متخلص به قتالی بوده است
47 پوریار فارسی   مرکب از پور(پسر) + یار(یاور، دوست)
48 پولا کردی   فولاد
49 پولاد فارسی   نام چند تن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام یکی از فرماندهان دلاور ایرانی در زمان کیقباد
50 پولادوند فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از فرماندهان دلاور ایرانی در زمان کیقباد پادشاه کیانی