تبلیغات
دایره المعارف نامهای ایرانی - نام پسران حرف (پ ) صفحه 2
ردیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
1 پویا فارسی   آن که دارای حرکت و پیشروی است
2 پویان فارسی   پویا، پوینده
3 پیام فارسی   الهام، وحی
4 پیداگشسب فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران بهرام چوبین
5 پیران فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ویسه سپهدار افراسیاب تورانی و یکی از شخصیتهای محبوب در داستان سیاوش
6 پیرداد فارسی   داده پیر یا بچه ای که در پیری داده شده
7 پیروز فارسی   فاتح، فرخنده ، خوشحال، شاد ، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام یکی از دلاوران ایرانی در زمان ساسانیان
8 پیروزان فارسی   نام یکی از سرداران یزگرد پادشاه ساسانی
9 پیروزه فارسی   در اوستا لقب هوشنگ پسر سیامک پادشاه داستانی ایران ، عنوان هر یک از پادشاهان سلسله داستانی
10 پیکان فارسی   نوک فلزی و تیزسر تیر یا نیزه
11 پیلسم فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی، برادر پیران فرزند ویسه در زمان افراسیاب
12 پیمان فارسی   عهد، قرار
13 پادرا فارسی  نگهبان آتش - مرکب از پاد به نگهبانی و محافظت + را به معنی نور و روشنایی
14 پایا فارسی  پایدار
15 پورشسب اوستایی-پهلوی  نام پدر زردشت