تبلیغات
دایره المعارف نامهای ایرانی - نام پسران حرف (ت)
ردیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
1 تابال فارسی   نام فرمانداری ایرانی در زمان کوروش پادشاه هخامنشی
2 تاج الدین عربی   آن که چون تاج در رأس دین است، نام چند تن از شخصیتهای تاریخی
3 تاج بخش فارسی   بخشنده تاج پادشاهی، رساننده کسی به پادشاهی ، از القاب رستم پهلوان شاهنامه
4 تارح عبری   نام پدر ابراهیم(ع)
5 تارخ عبری   نام پدر ابراهیم(ع)
6 تایماز ترکی   خطاناپذیر
7 تباک فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی و فرمانروای جهرم در زمان اردشیر بابکان پادشاه ساسانی
8 تخار فارسی   نام چند تن از شخصیتهای شاهنامه، از جمله نام یکی از همراهان فرود
9 تخواره فارسی   نام چند تن از شخصیتهای شاهنامه، از جمله نام پدر خزانه دار خسرو پرویز پادشاه ساسانی
10 تراب عربی   خاک
11 ترخان ترکی  در دوره مغول آن که خان به او امتیازات ویژه ای مانند معافیت از مالیات می داده است
12 تژاو فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی داماد افراسیاب تورانی
13 تقی عربی   پرهیزکار، لقب امام نهم شیعیان ، نام صدر اعظم ناصرالدین شاه مشهور به امیرکبیر
14 تک آفرین فارسی   مرکب از تک( یگانه یا بی نظیر) + آفرین (آفریننده)
15 تکاور فارسی   دونده، تندرو
16 تکش ترکی   نام یکی از پادشاهان سلسله خوارزمشاهیان
17 تکین ترکی  تگین، پهلوان، دلاور
18 تگین ترکی  تکین، پهلوان، دلاور
19 تلیمان فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پهلوانان در زمان فریدون پادشاه پیشدادی
20 تمیم عربی   دارای خلقت تمام
21 توانا فارسی   نیرومند، پرقدرت
22 توحید عربی   یگانه دانستن خداوند، یکتاپرستی
23 تور اوستایی-پهلوی   از شخصیتهای شاهنامه، نام دومین فرزند فریدون پادشاه پیشدادی
24 تورج اوستایی-پهلوی   نام پسر فریدون پادشاه پیشدادی
25 تورک فارسی   نام پسر شیدسب پادشاه زابلستان
26 تورنگ فارسی   قرقاول
27 توس فارسی   طوس، از شخصیتهای شاهنامه، نام شاهزاده و پهلوان ایرانی ملقب به زرینه کفش، فرزند نوذر پادشاه پیشدادی
28 توسن ترکی   اسب سرکش
29 توفیق عربی   موفقیت، کامیابی
30 توما یونانی   تؤام، همراه ، نام یکی از حواریون عیسی(ع)
31 تهم فارسی   قوی، نیرومند
32 تهماسب فارسی   طهماسب
33 تهمتن فارسی   دارنده تن نیرومند ، لقب رستم پهلوان شاهنامه
34 تهمورث فارسی  تهمورس، نیرومند ، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر هوشنگ پادشاه پیشدادی، ملقب به دیوبند
35 تهمورس فارسی   تهمورث، نیرومند ، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر هوشنگ پادشاه پیشدادی، ملقب به دیوبند
36 تهمین فارسی   پهلوان ، از القاب رستم پهلوان شاهنامه
37 تیران فارسی   نام چند تن از پادشاهان سلسله اشکانی
38 تیرداد فارسی   نام چندتن از پادشاهان سلسله اشکانی
39 تیگران ارمنی   نام یکی از سرداران خشایار پادشاه هخامنشی
40 تیماس فارسی   جنگل، بیشه
41 تیمور ترکی   نام سردار پادشاه بزرگ مغول و مؤسس سلسله تیموریان
42 تیمورتاش ترکی   نام یکی از طوایف ترک
43 توماج ترکی  چرمی رنگین و خوش بو
44 تکتا فارسی  بی همتا
45 تقدیر عربی  سرنوشت