تبلیغات
دایره المعارف نامهای ایرانی - نام پسران حرف (ث)
ردیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
1 ثاقب عربی   روشن، فروزان
2 ثامر عربی   میوه دهنده، ثمردهنده