تبلیغات
دایره المعارف نامهای ایرانی - نام پسران حرف (و ) صفحه 3

ردیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
1 ویناسب فارسی   نام دوازدهمین جد آذرباد مهراسپند
2 ویو فارسی   گیو، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گودرز و از پهلوانان بزرگ ایرانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی
3 ویوان فارسی   نام حاکم رُخّج در زمان داریوش پادشاه هخامنشی
4 ویهان فارسی   نام یکی از سرداران دیلمی
5 وارش کردی  بارش - باریدن باران
6 ودیع عربی  آرمیده - جوینده راحتی و آسایش-همچنین به معنای عهد و پیمان هم آمده است
7 ورونیکا فارسی  نام تیره ای از گیاهان که پوپک از آن دسته است.
8 وریا فارسی  قوی و درشت هیکل ، چکش آهنی بزرگ
9 ویریا فارسی,سنسکریت  همت - یکی از کمالات ششگانه که یک بوداسف باید به آن برسد