تبلیغات
دایره المعارف نامهای ایرانی - نام پسران حرف (ح)
ردیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
1 حاتم عربی   نام مردی بسیار سخاوتمند از قبیله طی
2 حادید عبری   تند و تیز، نام روستایی بوده است
3 حارث عربی   کشاورز ، نام چند شخصیت تاریخی
4 حافظ عربی   نگهبان ، آن که تمام یا بخشی از قرآن را از حفظ کرده است ، لقب شاعر بزرگ قرن هشتم، خواجه شمس الدین محمد شیرازی
5 حافظ الدین عربی  آن که محافظ و نگهبان دین است
6 حام عبری   حمایت کننده ، نام یکی از پسران نوح(ع)
7 حامد عربی   سپاسگزار
8 حامی عربی   حمایت کننده، پشتیبان
9 حامین عربی   جمع حامی
10 حانان عبری   رحیم ، نام یکی از دلاوران در زمان داوود
11 حانون عبری   صاحب نعمت
12 حبان عربی   نام یکی از صحابه پیامبر(ص)
13 حبیب عربی   دوست، یار، معشوق
14 حبیب الله عربی   دوست و یار خداوند
15 حجت عربی   دلیل، برهان
16 حجت الدین عربی   آن که دلیل و برهان دین است
17 حرمت علی عربی   آن که شأن و حرمتی چون علی(ع) دارد یا به حرمت علی(ع) متولد شده است
18 حزین عربی   اندوهگین، غمگین، لقب یکی از شاعران قرن دوازدهم، حزین لاهیجی
19 حسام عربی   شمشیر تیز و برنده
20 حسام الدین عربی   آن که در دفاع از دین چون شمشیری تیز وبرنده است
21 حسن عربی   نیکو، زیبا ، نام امام دوم شیعیان
22 حسن یوسف عربی,عبری   حسن(خوبی) + یوسف(عبری) گیاهی همیشه سبز از خانواده نعناع که برگهای آن به رنگهای مخلوط قرمز، سفید، سبز، زرد، و قهوه ای است
23 حسیب عربی   آن که دارای حسب و نسب است، بزرگوار
24 حسین عربی   نیکو، خوب، مصغر حسن ، نام امام سوم شیعیان
25 حشمت الله عربی   بزرگی و شکوه خداوند
26 حصیل عربی   نام گیاهی است
27 حکمت عربی   فلسفه به ویژه فلسفه اسلامی ، خردمندی، فرزانگی
28 حکیم عربی   دانا به علوم مختلف
29 حلیم عربی   بردبار، شکیبا، از نامهای خداوند
30 حمدالدین عربی   مرکب از حمد( سپاس، ستایش) + دین
31 حمدالله عربی   آن که شکر و سپاس خدا را می گوید ، نام مورخ و جغرافیدان مشهور قرن هشتم
32 حمزه عربی   شیر، نام عموی پیامبر(ص)
33 حمید عربی   ستوده ، از نامهای خداوند
34 حمیدالدین عربی   ستوده شده در دین
35 حمیدالله عربی   ستوده خداوند
36 حنان عربی   بخشاینده، از صفات خداوند
37 حنیف عربی   درست و پاک، راستین ، خداپرست
38 حنین عربی   اشتیاق، ناله، زاری
39 حیدر عربی   شیر، لقب علی(ع)
40 حمیم عربی  خویشاوند نزدیک - دوست و همراه بسیار صمیمی - آب جوشان جهنم
41 حشمت اله عربی  نشانه شکوه و برزگی خداوند
42 حمام عربی  کبوتر