تبلیغات
دایره المعارف نامهای ایرانی - نام پسران حرف (خ)
ردیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
1 خابان فارسی   نام سردار ایرانی در زمان رستم فرخزاد
2 خاروس یونانی   نام یکی از فرماندهان اسکندر مقدونی
3 خاقان ترکی   لقب پادشاهان چین و ترک، پادشاه
4 خالد عربی   پاینده، جاوید
5 خالق عربی   به وجود آورنده، پدیدآورنده ، از نامهای خداوند
6 خاوین کردی   پاک سرشت
7 خدابخش فارسی   عطای الهی، بخشیده خداوند
8 خدابنده فارسی   بنده خداوند، لقب سلطان محمد اولجایتو پادشاه مغول
9 خداداد فارسی   عطا شده از سوی خداوند
10 خدادوست فارسی   دوستدار خداوند
11 خداطلب فارسی,عربی   خدا(فارسی) + طلب(عربی) خداجو
12 خداکریم فارسی,عربی   خدا(فارسی)+ مراد(عربی) نام یکی از سرداران کریمخان زند
13 خدایار فارسی   آن که خداوند یار اوست
14 خراد فارسی   نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله دلاوری ایرانی در زمان نوذر پادشاه پیشدادی
15 خرداد اوستایی-پهلوی  کمال،رسایی،نام ماه سوم از سال شمسی،نام فرشته نگهبان آب ، روز ششم از هر ماه شمسی در ایران قدیم، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پنج تن بزرگان درگاه قباد پادشاه ساسانی
16 خردادبرزین فارسی  نام پزشکی ایرانی در دربار خسروپرویز پادشاه ساسانی
17 خردادبه فارسی   مرکب از خرداد( نام فرشته نگهبان آب) + به ( بهتر، خوبتر)، نام جد دانشمندی ایرانی در قرن سوم که در علم جغرافیا مهارت داشت
18 خردادپرویز فارسی   نام یکی از پادشاهان ساسانی
19 خرزاد فارسی   خورزاد، نام یکی از پسران خسروپرویز پادشاه ساسانی
20 خرمشاد فارسی   با طراوت و شاداب
21 خروش فارسی   فریاد، بانگ
22 خسرو فارسی   پادشاه ، نیکنام و دارای آوازه نیکی ، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله کیخسرو پادشاه کیانی و خسروپرویز پادشاه ساسانی
23 خسروپرویز فارسی   نام یکی از پادشاهان ساسانی
24 خسروداد فارسی   داده پادشاه
25 خسروزاد فارسی   زاده پادشاه
26 خسروشاد فارسی   پادشاه شاد و خرم
27 خشاش فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی
28 خشایار فارسی  تغییر یافته خشایارش - مرکب از خشیه به معنای شاه و ارش به معنی مرد دلیر - شاه دلیر نام پسر داریوش پادشاه هخامنشی
29 خشایارشا فارسی  مرکب از خشیه به معنای شاه و ارش به معنی مرد دلیر - شاه دلیر نام پسر داریوش پادشاه هخامنشی
30 خشنواز فارسی   تحریفی از نام پادشاه هیاطله
31 خضر عربی   نام یکی از پیامبران که طبق روایات چون به آب حیات دست یافت و از آن نوشید، عمرجاویدان پیدا کرد
32 خلیل عربی   دوست یکدل ، لقب ابراهیم(ع)
33 خلیل الله عربی   دوست خداوند ، لقب ابراهیم(ع)
34 خنجست فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری در زمان هرمز پسر انوشیروان پادشاه ساسانی
35 خورزاد فارسی   نام یکی از پسران خسروپرویز پادشاه ساسانی
36 خوزان فارسی   نام پهلوانی ایرانی در زمان کیخسرو پادشاه کیانی
37 خوش نواز فارسی   خشنواز
38 خوشچهر فارسی   آن که چهره ای زیبا و خوشایند دارد
39 خوشنود فارسی   خشنود
40 خیرالدین عربی   آن که در دین بهترین است
41 خیرالله عربی   نیکی خداوند، خیر الهی
42 خیرعلی عربی   خیری که از علی(ع) رسیده است ، آن که خبر و نیکی اش چون خیر و نیکی علی(ع) است
43 خندان فارسی  بشاش ، کسی که همواره می خندد