تبلیغات
دایره المعارف نامهای ایرانی - نام پسران حرف (د ) صفحه 1
ردیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
1 داتام فارسی   نام یکی از فرماندهان پارسی کاپادوکیه
2 داتان عبری   مربوط به چشم ، نام یکی از رؤسای یهود
3 داتیس فارسی   نام یکی از سرداران داریوش پادشاه هخامنشی
4 دادار فارسی   خالق، عادل، دادگر
5 دادبرزین فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران بهرام گور پادشاه ساسانی
6 دادبه فارسی   آفریده بهتر، نام پدر ابن مقفع نویسنده نامدار قرن دوم
7 دادعلی فارسی,عربی   داد(فارسی) + علی(عربی) ، داده علی(ع)، آن که عدل و دادی چون علی(ع) دارد
8 دادفر فارسی   مرکب از داد( عدل) + فر( شکوه، جلال)
9 دادفرخ فارسی   مرکب از داد( عدل) + فرخ( فرخنده، مبارک) ، نام یکی از قاضیان در زمان ساسانیان
10 دادفروز فارسی   فروزنده عدل و داد، عادل
11 دادفرین فارسی   نام یکی از سرداران زمان اسکندر مقدونی
12 دادمهر فارسی   داده خورشید ، نام یکی از پادشاهان طبرستان که هم زمان با بنی امیه بوده است
13 دادهرمز فارسی   داده هرمز، خداداد، نام موبدی در زمان ساسانیان
14 دادیار کردی  حامی قانون، مجری عدالت(نگارش کردی : دادیار)
15 دارا فارسی   صورت دیگری از داراب و داریوش ، نام پادشاه کیانی در شاهنامه و منظومه نظامی
16 داراب فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر بهمن پادشاه کیانی و همای چهرزاد
17 داران فارسی   عربی دنیا و آخرت
18 دارمان فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران خسروپرویز پادشاه ساسانی
19 دارنوش فارسی   نام یکی از وزیران بخت نصر
20 داریا فارسی   دارا، دارنده
21 داریاو فارسی   نام یکی از شهریاران پارس در زمان سلوکیها
22 دارینوش فارسی   نام یکی از پادشاهان کیانی، ظاهراً محرف داریوش است
23 داریو فارسی   نام پادشاهی پیش از ساسانیان
24 داریوش فارسی  مرکب از دارا + وهو( نیکی ) : دارنده نیکی - نام چندتن از پادشاهان هخامنشی
25 داشاب فارسی   هدیه
26 داشاد فارسی   هدیه
27 دامور فارسی   آواز نرم و لطیف
28 دامون فارسی   در گویش مازندران دامنه جنگل
29 دان عبری   قاضی، داور نام یکی از پسران یعقوب(ع)
30 دانا فارسی   عاقل، خردمند
31 دانش فارسی   مجموعه اطلاعات یا آگاهی هایی که از طریق آموختن، تجربه، یا مطالعه به دست می آید، علم
32 دانوش فارسی   نام کسی که عذرا معشوقه وامق را فروخت
33 دانیال عبری   خدا حاکم من است‌، نام یکی از چهار پیامبر مذکور در عهد عتیق
34 داو فارسی   هر یک از اشخاصی که طرفین دعوا برای حل اختلافات به طریقه غیررسمی انتخاب می کنند ، قاضی ، خداوند
35 داود عبری   داوود
36 داورا آشوری   دشت
37 داوود عبری   محبوب ، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل که به سبب صدای خوب و نواختن بربط شهرت دارد
38 داوید عبری   داوود
39 دستان فارسی   نامی که سیمرغ بر زال پدر رستم پهلوان شاهنامه نهاده بود
40 دشمه فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی و جد تخواره شاه دستان در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی
41 دلاور فارسی   شجاع
42 دلیر فارسی   شجاع
43 دماوند فارسی   دارای دمه و بخار، نام کوهی از سلسله جبال البرز در شمال شرقی تهران
44 دمور فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی در سپاه افراسیاب
45 دوست محمد فارسی,عربی   دوست(فارسی) + محمد(عربی) دوستدار محمد
46 دوستعلی فارسی,عربی   دوست(فارسی) + علی(عربی) دوستدار علی
47 دومان ترکی   مه، غبار
48 دها عربی   زیرکی، هوشمندی
49 دین محمد فارسی,عربی   دین(فارسی) + محمد(عربی) ، دارای دین محمد(ص) ، نام یکی از پادشاهان ازبک
50 دختر فارسی  معنی اسم را در این قسمت بنویسید