تبلیغات
دایره المعارف نامهای ایرانی - نام پسران حرف (د ) صفحه 2
ردیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
1 دیاکو فارسی  دیااکو - بنیانگذار ایران و اولین پادشاه مادها که شهر هگمتانه (همدان) را بنا نهاد و آنرا پایتخت ایران کرد- مشهور است که در عدالت بسیار دقیق بود
2 دیااکو فارسی  دیاکو - بنیانگذار ایران و اولین پادشاه مادها که شهر هگمتانه (همدان) را بنا نهاد و آنرا پایتخت ایران کرد- مشهور است که در عدالت بسیار دقیق بود
3 دایان ترکی  سرافرازی
4 داور فارسی  آنکه میان دو نفر به عدالت حکم کند ، از نامهای حضرت حق