تبلیغات
دایره المعارف نامهای ایرانی - نام پسران حرف (ذ)
ردیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
1 ذبیح عربی  قربانی ( معمولا در راه خدا)
2 ذبیح الله عربی   آن که در راه خداوند قربانی شده است، قربانی خداوند، لقب اسماعیل(ع)
3 ذکا عربی   خورشید
4 ذوالفقار عربی   نام شمشیر علی(ع)