تبلیغات
دایره المعارف نامهای ایرانی - نام پسران حرف (ر ) صفحه 1
ردیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
1 رئو عربی   مهربان، عاطفه ، از نامهای خداوند
2 راتین فارسی   رادترین ، نام یکی از سرداران اردشیر دوم پادشاه ساسانی
3 راد فارسی   جوانمرد ، بخشنده، سخاوتمند ، خردمند، دانا
4 رادبرزین فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام فرمانروای زابلستان در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی
5 رادبه فارسی   مرکب از راد( بخشنده یا خردمند + به ( خوبتر، بهتر)
6 رادعلی فارسی,عربی   راد(فارسی) + علی(عربی) علی جوانمرد
7 رادفرخ فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام آخورسالار هرمز پادشاه ساسانی
8 رادمان فارسی   دارمان،از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران خسروپرویز پادشاه ساسانی
9 رادمهر فارسی   مرکب از راد( بخشنده) + مهر( خورشید) ، نام یکی از سرداران داریوش سوم پادشاه هخامنشی
10 رادنوش فارسی   مرکب از راد( جوانمرد، بخشنده) + نوش( نیوشنده)
11 رادین فارسی   بخشنده، جوانمرد
12 راشا فارسی   راه عبور
13 راشد عربی   آن که در راه راست است، دیندار، نام یکی از خلفای عباسی
14 راشن عربی   آرامنده، ثابت
15 رام فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران بهرام چوبین
16 رام برزین فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان و مشاوران درگاه خسروپرویز پادشاه ساسانی
17 راما سنسکریت   یکی از تجلیات وشنو در اساطیر هندی
18 رامان فارسی   نام وزیر کیقباد پادشاه کیانی
19 رامبد فارسی   نگهبان و پاسدار آرامش
20 رامشاد فارسی   مرکب از رام( آرام یا مطیع) + شاد( خوشحال)
21 رامی فارسی   رامتین
22 رامیاد فارسی   زامیاد، نام روز بیست و هشتم از هر ماه شمسی در قدیم
23 رامیار فارسی   رمه یار چوپان، شبان
24 رامین فارسی   عاشق ویس در منظومه ویس و رامین
25 رایا عبری   آن که خداوند به او توجه دارد ، نام مردی از بنی اسرائیل
26 رایکا گیلکی  محبوب و معشوق
27 رایین فارسی   نام سردار اردشیر دوم پادشاه ساسانی
28 ربن کردی  یکدست. یک اندازه(نگارش کردی : رةبةن)
29 ربیع عربی   بهار
30 رجا عربی   امیدواری، امید
31 رجب عربی   نام ماه هفتم از سال قمری
32 رحمان عربی   مهربان، بخشاینده ، از نامهای خداوند
33 رحمت عربی   مهربانی، رحم ، مهربانی و عفو مخصوص خداوند
34 رحمت الله عربی   بخشش خداوند
35 رحیم عربی   مهربان، از نامهای خداوند
36 رزاق عربی   روزی دهنده ، از نامهای خداوند
37 رزق الله عربی   روزی ای که خداوند می دهد
38 رزمان فارسی   نام یکی از سرداران دیلمیان
39 رزین عربی   محکم، استوار، متین، باوقار
40 رسا فارسی   ویژگی صدایی که به وضوح قابل شنیدن است ، موزون و بلند ، آنچه به راحتی قابل درک است ، توانا در رسیدن ‏به هدف یا رسیدن به جایی
41 رسام عربی   رسم کننده، نقاش
42 رستار فارسی   نجات یافته، رها شده
43 رستم فارسی   در زبان قدیم ایرانی مرکب از رس( بالش، نمو) + تهم (دلیر، پهلوان) ، نام پهلوان شاهنامه
44 رستهم فارسی  رستم،در زبان قدیم ایرانی مرکب از رس( بالش، نمو) + تهم (دلیر، پهلوان) ، نام پهلوان شاهنامه
45 رسول عربی   پیغمبر، قاصد، پیک
46 رشنواد فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی در زمان همای مادر داراب و شناسنده داراب و به حکومت رساننده او
47 رشید عربی   هدایت شده، دارای قامت بلند و متناسب، شجاع و دلیر، از نامهای خداوند
48 رشیدا فارسی,عربی   رشید (عربی) + ا (فارسی) نام یکی از استادان خط نستعلیق در قرن یازدهم که خواهرزاده و شاگرد میرعماد بود
49 رشیدالدین عربی   آن که در دفاع از دین دارای رشادت و شجاعت است ، نام نویسنده و شاعر مشهور قرن پنجم و ششم ملقب به وطواط
50 رضا عربی   خشنودی، رضایت ، خشنود، راضی، نام امام هشتم شیعیان