تبلیغات
دایره المعارف نامهای ایرانی - نام پسران حرف (ر ) صفحه 2
ردیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
1 رضی عربی   راضی و خشنود
2 رضی الدین عربی   پسندیده دین ، نام دانشمند و شاعر قرن ششم
3 رعد عربی   صدای حاصل از برخورد دو قطعه ابر، نام سوره ای در قرآن کریم
4 رغمان فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران ایرانی در زمان هرمز پادشاه ساسانی
5 رفیع عربی   مرتفع، بلند، ارزشمند، عالی
6 رفیع الدین عربی   دارای مقام و مرتبه بلند در دین
7 رکن الدین عربی   پایه و اساس دین
8 رمضان عربی   سنگ گرم و سوزان، نام ماه نهم از سال قمری
9 رمیار فارسی   رامیار
10 روجیار کردی   روژیار
11 روح الدین عربی   آن که روح دین است
12 روح الله عربی   روح خداوند ، لقب عیسی(ع)
13 روزبه فارسی   بهروز، خوشبخت ، از شخصیتهای شاهنامه، نام موبد بهرام گور پادشاه ساسانی، نام اصلی سلمان فارسی از یاران معروف پیامبر(ص) ، نام اصلی ابن مقفع دانشمند معروف ایرانی قرن دوم
14 روزبهان فارسی   نام عارف بزرگ قرن ششم، ابونصر بقلی شیرازی معروف به شیخ شطاح
15 روزک فارسی   روز کوتاه، لقب یکی از پسران شاه عباس پادشاه صفوی
16 روزمهر فارسی   خورشید روز، درخشان
17 روشاک فارسی   نام یکی از سرداران ایرانی در جنگ اسکندر مقدونی
18 روماک فارسی   در گویش مازندران راست و منظم
19 رهام فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گودرز پهلوان ایرانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی
20 رهان فارسی   نام یکی از سرداران پارسی در جنگهای باختر
21 رهی فارسی   غلام، بنده
22 ریاض عربی   روضه ها، باغها
23 ریو فارسی   ریونیز، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در زمان کیخسرو پادشاه کیانی، و داماد طوس سپهسالار ایران
24 ریونیز فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در زمان کیخسرو پادشاه کیانی، و داماد طوس سپهسالار ایران
25 روهان فارسی  نیک سیرت و پارسا - زاهدان دین زرتشت را گویند-مرکب از روه به معنای سیرت نیک + پسوند نسبت
26 رایان فارسی  اندیشمند - فکر کننده - مرکب از راه(فکر و اندیشه) + پسوند فاعلی
27 راستین عربی  در نهایت صداقت و درستی
28 رایمون فارسی,گیلکی  پسر باهوش
29 رایان فارسی  راهنما
30 رادوین فارسی  جوانمرد
31 روح الامین عربی  نام دیگر جبرئیل
32 رکسار فارسی  پهلوان - قدرتمند، نام یکی ازپهلوانان افسانه ای ایران باستان و نام افسانه ای به همین نام