تبلیغات
دایره المعارف نامهای ایرانی - نام پسران حرف (ز ) صفحه 1
ردیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
1 زائان فارسی   نام سر سلسله زادنیان یکی از قبایل معروف قزوین
2 زائر، زایر عربی   عربی زیارت کننده
3 زاب فارسی   زو، از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند طهماسب و از نسل فریدون پادشاه پیشدادی
4 زاد فارسی   فرزند، پسر، نام یکی از فرمانداران در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی، به صورت پسوند و پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند زادعلی، زادمهر، مهرزاد
5 زادان فر فارسی   یکی از القاب خسروپرویز پادشاه ساسانی
6 زادان فرخ فارسی   نام رئیس نگهبانان در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی
7 زادبه فارسی   آزادبه
8 زادسرو فارسی  آزادسرو
9 زادشم فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه تورانی در زمان منوچهر پادشاه پیشدادی ایران وجد افرسیاب تورانی
10 زادفرخ فارسی   از شخصیتهای شاهنامه و از سرداران بهرام چوبین در زمان هرمز پادشاه ساسانی
11 زادمن فارسی   آزادمنش
12 زال فارسی   پیر و سفید مو ، از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند سام نریمان و پدر رستم پهلوان شاهنامه
13 زامیاد فارسی  رامیاد، نام روز بیست و هشتم از هر ماه شمسی در قدیم
14 زانا کردی   دانشمند
15 زانیار کردی   دانا، دانشمند
16 زاور کردی   جرئت
17 زاوش فارسی   نام ستاره مشتری
18 زاهر عربی   عربی درخشان، تابان
19 زراتشت فارسی  زرتشت، دارنده شتر زرد، نام پیامبر ایرانی در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی
20 زراسپ فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام سرداری ایرانی در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی
21 زراوه فارسی   نام پهلوانی ایرانی
22 زرتشت اوستایی-پهلوی   دارنده شتر زرد، نام پیامبر ایرانی در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی
23 زرحیا عبری   آن که خداوند باعث وجود او شد
24 زرداده فارسی   نام پهلوانی ایرانی و عموزاده گرشاسپ پهلوان نامدار
25 زرداشت فارسی  زرتشت، دارنده شتر زرد، نام پیامبر ایرانی در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی
26 زردشت فارسی  زرتشت، دارنده شتر زرد، نام پیامبر ایرانی در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی
27 زردهشت فارسی  زرتشت، دارنده شتر زرد، نام پیامبر ایرانی در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی
28 زرمهر فارسی   مرکب از زر( طلا) + مهر( خورشید)، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر سوفر، از پهلوانان ایرانی در زمان قباد پادشاه ساسانی
29 زروان فارسی   نام یکی از ایزدان در ایران باستان، از شخصیتهای شاهنامه، نام پرده بردار دربار انوشیروان پادشاه ساسانی
30 زروانداد فارسی   مرکب از زروان ( نام ایزدی) + داد ( داده)، نام یکی از پسران مهرنرسی، وزیر بهرام گور پادشاه ساسانی، که به مقام هیربدان رسید
31 زروانمهر فارسی   مرکب از زروان ( نام ایزدی) + مهر( خورشید)
32 زریر فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند لهراسپ پادشاه کیانی و برادر گشتاسپ و از مبلمان بزرگ آیین زرتشتی
33 زرین کلاه فارسی   زرین تاج
34 زریون فارسی   زرگون ، به رنگ زر، طلایی ، سبز و خرم
35 زعیم عربی   پیشوا، رهبر
36 زعیم الدین عربی   پیشوا و رهبر دین
37 زکریا عبری   آن که خداوند او را ذکر می کند، نام یکی از آخرین پیامبران عهد قدیم ، نام دانشمند و شیمیدان بزرگ ایرانی که کاشف الکل است، زکریای رازی
38 زکی عربی   پاک، طاهر، پارسا
39 زکی الدین عربی   پارسا در دین
40 زلفعلی فارسی,عربی   زلف (فارسی) + علی (عربی) مرکب از زلف( گیسو، موی بلند) + علی
41 زمان فارسی   جریانی پیوسته، بی آغاز، و بی انجام که در طی آن حوادثی برگشت ناپذیر از گذشته به حال تا آینده رخ می دهد، به صورت پسوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند فرخ زمان
42 زمران فارسی  نام پسر ابراهیم(ع)
43 زنگو فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی، همچنین نام یکی از سرداران خسروپرویز پادشاه ساسانی
44 زنگه فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی پسر شاوران در زمان کیکاووس پادشاه کیانی
45 زو فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند طهماسب و از نسل فریدون پادشاه پیشدادی
46 زواره فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام برادر رستم پهلوان شاهنامه
47 زوپین فارسی   نام پسر کاووس پادشاه کیانی
48 زوران کردی   نام نوعی کشتی باستانی
49 زویین فارسی   زوپین
50 زهیر فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در سپاه کیخسرو پادشاه کیانی