تبلیغات
دایره المعارف نامهای ایرانی - نام پسران حرف (ز ) صفحه 2
ردیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
1 زهیر عربی   نام یکی از شعرای عرب در دوران جاهلیت، نام چندتن از شخصیتهای تاریخی از جمله نام یکی از یاران حسین(ع) که در روز عاشورا به شهادت رسید
2 زیا فارسی   زنده
3 زیار فارسی   نام نیای آل زیار، سلسله ای از پادشاهان و امرای ایرانی نژاد در گرگان
4 زیبامحمد فارسی,عربی   زیبا (فارسی) + محمد (عربی) ، مرکب از زیبا + محمد ( نام پیامبر اسلام(ص) ، نام روستایی در نزدیکی خرم آباد
5 زید عربی   نام یکی از اصحاب پیامبر(ص)
6 زیدان عربی   نام نویسنده ای عرب، او نخستین نویسنده عرب است که به سبک نویسندگان اروپایی مطالب علمی و تاریخی اسلامی را به صورت رمان منتشر کرد
7 زیدعلی عربی   نام شاخه ای از طایفه بیرانوند
8 زیرک فارسی   باهوش، جلد، از شخصیتهای شاهنامه، نام سالار موبدان درگاه ضحاک
9 زین الدین عربی   عربی آن که موجب زینت دین و آراستگی دین است
10 زین العابدین عربی   زینت بخش عبادت کنندگان ، لقب امام چهارم شیعیان
11 زینال عربی   مخفف زین العابدین
12 زیناوند فارسی   مسلح ، لقب تهمورث پادشاه پیشدادی
13 زینعلی عربی   مرکب از زین( آراستگی، زیبایی) + علی
14 زهید عربی  بسیار متقی ، کسی که از دنیا گوشه گیری می کند برای رسیدن به آخرت، شکل افراطی آن ریاضت اسلات که از نظر اسلام مردود است