تبلیغات
دایره المعارف نامهای ایرانی - نام پسران حرف (ه ) صفحه 1
ردیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
1 هابیل عبری   معرب از عبری نفس یا بخار، نام پسر آدم(ع)
2 هاتف عربی   نوادهنده ای که صدایش شنیده شود، اما خودش دیده نشود، سروش، نام شاعر معروف قرن دوازدهم، هاتف اصفهانی
3 هادان عبری   معرب از عبری نام پدر ساوه همسر ابراهیم(ع)
4 هادی عربی  هدایت کننده، راهنما،از نامهای خداوند،از القاب پیامبر(ص) و امام علی نقی(ع)
5 هاران عبری   معرب از عبری ، کوه نشین، برادر ابراهیم(ع)
6 هارپاک فارسی   نام وزیر آستیاژ، آخرین پادشاه ماد
7 هارون عبری   معرب از عبری کوه نشین، نام برادر موسی(ع)
8 هاشم عربی   نام جد پیامبر(ص)
9 هامان یونانی   معرب از یونانی، مشهور، نام وزیر اخشویروش
10 هامر عربی   ابر باران زا
11 هامرز اوستایی-پهلوی   نام سردار ساسانی
12 هامن فارسی   هامون
13 هامون فارسی   زمین هموار و بدون پستی و بلندی، نام دریاچه ای در سیستان
14 هامویه فارسی   نام کارگزار یزدگرد سوم، آخرین پادشاه ساسانی
15 هامی فارسی   سرگشته و حیران
16 هامین اوستایی-پهلوی   تابستان
17 هانی عربی  مرد دلسوز و مهربان - نام چندتن از مشاهیر عرب
18 هانیبال فنیقی   لاتینی از 28، نام سردار مشهور کارتاژ که با لشکر روم جنگید
19 هباسپ فارسی   دارنده اسب اصیل
20 هبیةلله عربی   بخشیده شده از جانب خداوند،نام چندتن از شخصیتهای ادبی و تاریخی
21 هجیر فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گودرز از پهلوانان ایرانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی
22 هخامنش فارسی   در پارسی باستان مرکب از هخا( دوست و یار) + منش( فهم و شعور)، نام سرسلسله خاندان هخامنشی
23 هدایت عربی  راهنمایی کردن به مسیر درست، ارشاد، نویسنده نامدار قرن چهاردهم، صادق هدایت
24 هدایت الله عربی   هدایت شده توسط خداوند
25 هرمز فارسی  نام روز اول از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام ستاره مشتری، نام یکی از پادشاهان ساسانی
26 هرمزد فارسی  هرمز،نام روز اول از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام ستاره مشتری، نام یکی از پادشاهان ساسانی
27 هرمس یونانی   از خدایان اولمپی، نام پسر زئوس و مایا
28 هرواک فارسی   نام دیگر خسروپرویز پادشاه ساسانی
29 هزاره فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، لقب کوت از سرداران رومی سپاه خسروپرویز پادشاه ساسانی
30 هزبر فارسی  هژبر،شیر
31 هژبر فارسی  هزبر،شیر
32 هژیر فارسی  هجیر خوب، پسندیده، زیبا، چابک و چالاک، نام پسر گودرز
33 هستیار کردی  احساس کنندة، ادیب(نگارش کردی : هةستیار)
34 هفال کردی   رفیق(نگارش کردی : هةڨاڵ)
35 هلاکو مغولی   نام پسر تولوی و نوه چنگیزخان مغول
36 هلاکو مغولی   هولاکو
37 هلبژارده کردی  انتخاب شده(نگارش کردی : هةڵبژارده)
38 هلبژیر کردی  انتخاب کننده(نگارش کردی : هةڵبژێر)
39 هلبست کردی  شعر(نگارش کردی : هةڵبةست)
40 هلدیر کردی   آبشار(نگارش کردی : هةڵدێر)
41 هلکو کردی  کوةکوچک، تپه(نگارش کردی : هةڵکۆ)
42 هلکوت کردی   فرصت، وقت(نگارش کردی : هةڵکةوت)
43 هلگر کردی  ، بردارندة، حامل ، بلند نگةدارنده(نگارش کردی : هةڵگر)
44 هلگورد کردی  بهترین جلودار (نگارش کردی : هةڵگورد)
45 هلمت کردی   حمله، هجوم(نگارش کردی : هةڵمةت)
46 هلموت کردی   کنایه از کوهی که صعود به آن دشوار است(نگارش کردی : هةڵةموت)
47 هلو کردی  عقاب (نگارش کردی : هةڵۆ)
48 هلورین کردی   ریختن چیزی از بالا به ‏پایین(نگارش کردی : هةڵوةرین)
49 همام عربی  دارای مقام و منزلت و فضایل، ارجمند، نام یکی از شعرا و سخنگویان مشهور در آذربایجان
50 همام الدین عربی  دارای مقام و منزلت در دین