تبلیغات
دایره المعارف نامهای ایرانی - نام پسران حرف (ژ)
ردیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
1 ژافه فارسی   نام یکی از پسران نوح
2 ژاماسب فارسی   جاماسپ
3 ژاو فارسی  خالص و چکیده هر چیز
4 ژاییز فارسی   ژاییژ
5 ژم فارسی   نام پسر قباد برادر انوشیروان پادشاه ساسانی
6 ژنگ فارسی   ارژنگ
7 ژنوا کردی  شنوا
8 ژوبین فارسی   نوعی نیزه کوچک با سر دو شاخه و نوک تیز
9 ژوپین فارسی  ژوبین
10 ژورک فارسی   پرنده ای سرخ رنگ به اندازه گنجشک
11 ژیگس فارسی   نام پدر میرسوس سردار پارسی در زمان داریوش پادشاه هخامنشی
12 ژابیز کردی  اشک آتش
13 ژیلوان کردی  کوهنورد