تبلیغات
دایره المعارف نامهای ایرانی - نام پسران حرف (س ) صفحه 1
ردیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
1 سابق عربی   مربوط به گذشته، پیشین، مقدم، پیشی گیرنده، سبقت گیرنده، نام چندتن از شخصیتهای تاریخی از جمله نام یکی از اصحاب پیامبر(ص)
2 سابق الدین عربی   پیشی گیرنده در دین
3 ساتکین ترکی   ساتگین، پیاله بزرگی که با آن شراب می خورده اند ، شراب، محبوب، مطلوب
4 ساتگین ترکی   پیاله بزرگی که با آن شراب می خورده اند ، شراب، محبوب، مطلوب
5 ساتیار فارسی   نام یکی از سرداران داریوش
6 ساجد عربی   سجده کننده
7 سارنگ فارسی   نام یکی از گوشه های موسیقی ایرانی
8 سارو آشوری   ماه
9 سارین فارسی   نام روستایی در نزدیکی رفسنجان
10 ساسان فارسی  تنها و گوشه نشین - درویش - نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه، از جمله نام جد اردشیر مؤسس سلسله ساسانیان
11 ساشا یونانی  این نام در زبانهای روسی و فرانسه و انگلیسی نیز بکاربرده می‌شود و به معنای مدافع و محافظ مردان است.
12 ساعد عربی   بخشی از دست بین مچ و آرنج ، کمک کننده، مددکار
13 سالار فارسی  بزرگ، مهتر ، سردار سپاه، فرمانده سپاه ، حاکم، شاه
14 سالداش ترکی   صخره
15 سالم عربی   فاقد بیماری، بدون عیب یا خرابی
16 سام فارسی  آتش ، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان ایرانی پسر نریمان و پدر زال و جهان پهلوان شاهنامه در زمان منوچهر پادشاه پیشدادی
17 سام سنسکریت,فارسی  داستان خوشایند - حدیث خوش
18 سامان فارسی   سرزمین، ناحیه ، ترتیب و روش کاری، نظام، صبر، آرام و قرار، نام مؤسس سلسله سامانیان
19 سامر عربی   قصه گو، افسانه سرا
20 سامرند کردی   نام کوهی است
21 سامی عربی   عالی، بلندمرتبه
22 سامیا فارسی   نام ماه یازدهم از سال ایرانیان در زمان هخامنشیان
23 سامیار فارسی  کمک کننده به آتش محافظ آتش
24 سامیان فارسی   نام روستایی در نزدیکی اردبیل
25 سامین فارسی   نام روستایی در نزدیکی همدان
26 سانا کردی  آسان و راحت - گویش محلی صنعا پایتخت یمن که قهوه آن معروف است
27 سانان کردی   بزرگ ایل
28 ساوان کردی   سامان نام روستایی در نزدیکی سقز
29 ساورا آشوری   امید
30 ساونگ فارسی   نام پدر باونگهه در فروردین یشت
31 ساوه فارسی   نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه، از جمله نام دلاور تورانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی
32 ساهر عربی   بیدار
33 سایان فارسی   نام روستایی در نزدیکی همدان
34 سایر عربی   سیرکننده، رونده
35 سایروس انگلیسی   سیروس یا کوروش
36 سباک فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام فرمانروای جهرم در زمان اردشیر پادشاه ساسانی
37 سبحان عربی   پاک و منزه ، از نامهای خداوند
38 سبحان قلی عربی,ترکی   سبحان(عربی) + قلی(ترکی) بنده سبحان، بنده خداوند
39 سبکتین ترکی   نام مؤسس سلسله غزنویان و پدر سلطان محمد غزنوی
40 سبلان فارسی   نام کوهی در آذربایجان
41 سپنتا فارسی  اسپنتا - مقدس قابل ستایش
42 سپنتامن فارسی   مخفف سپیتامان، نام خانوادگی زرتشت ، نام سرداری ایرانی
43 سپند فارسی   اسپند دانه سیاه و خوشبویی که برای دفع چشم زخم در آتش می ریزند
44 سپندان فارسی   خردل
45 سپنسار فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران خسروپرویز پادشاه ساسانی
46 سپهر فارسی   آسمان
47 سپهراد فارسی   مرکب از سپه( سپاه) + راد( بخشنده، جوانمرد)
48 سپهرار فارسی   کره آتش ، برساخته فرقه آذرکیوان است
49 سپهرداد فارسی   نام داماد داریوش پادشاه هخامنشی
50 سپهرم فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی