تبلیغات
دایره المعارف نامهای ایرانی - نام پسران حرف (س ) صفحه 2
ردیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
1 ستار عربی   پوشننده ، از نامهای خداوند ، نام یکی از رهبران دوره انقلاب مشروطیت که به سردار ملی ملقب گردید
2 سجاد عربی   بسیار سجد کننده ، لقب امام چهارم شیعیان
3 سحاب عربی   ابر
4 سدیدالدین عربی   محکم و استوار در دین
5 سراج الدین عربی   آن که چون چراغی در دین است
6 سرافراز فارسی   سرفراز
7 سرافیل عبری   مخفف اسرافیل
8 سرخه فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر افراسیاب تورانی
9 سردار فارسی   فرمانده یک گروه نظامی ، پیشوا، رهبر
10 سرکب فارسی   نام یکی از موسیقیدانان بزرگ در دوران ساسانیان
11 سرکش فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از موسیقیدانان دربار خسروپرویز پادشاه ساسانی
12 سروشان فارسی   نام جد بایزید بسطامی
13 سعدالدین عربی   موجب سعادت دین
14 سعدی فارسی,عربی   سعد(عربی) + ی(فارسی) ، فرخندگی، خجستگی، لقب شاعر بزرگ قرن هفتم، مشرف الدین مصلح بن عبدالله شیرازی
15 سعید عربی   خجسته، مبارک، خوشبخت، سعادتمند
16 سفندارمذ فارسی   نام یکی از امشاسپندان در دین زرتشتی
17 سقراط یونانی   نام فیلسوف بزرگ یوانی و استاد افلاطون
18 سکندر یونانی   مخفف اسکندر
19 سلجوق ترکی   نام جد خاندان سلجوقیان
20 سلدوز مغولی   نام یکی از امرای مغول در دوره غازان خان
21 سلطان عربی   پادشاه ، به صورت پیشوند و پسوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند سلطان مراد، سلطانعلی، سکینه سلطان
22 سلم فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام بزرگترین پسر پیشدادی
23 سلمان عربی   نام یکی از صحابه پیامبر(ص) که از اهالی فارس (شهر آباده) بوده و جهت دیدن آخرین رسول خدا به مکه مهاجرت کرد
24 سلیم عربی   دارای قدرت داوری و تشخیص درست ، سالم ، نام چندتن از پادشاهان عثمانی
25 سلیمان عبری  پر از سلامتی،نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل که خداوند اسرار بسیاری از علوم و فنون غریبه و زبان حشرات و پرندگان را به او آموخت و سپاهی از جن و انس در اختیارش قرار داد
26 سمک عربی   ماهی، نام قهرمان داستان سمک عیار
27 سمکنان فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی در نبرد کیخسرو با افراسیاب
28 سموئیل عبری   مسموع از خدا ، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل
29 سمیر عربی   قصه گو
30 سمیع عربی   شنوا، از نامهای خداوند
31 سمیه عربی  صدای خوش - اوازی که در آن خیر باشد- نام مادر عمار یاسر که از اصحاب پیامبر(ص) بود
32 سناءالدین عربی   آن که موجب روشنایی در دین است
33 سنان الدین عربی   آن که به منزله نیزه دین است و دشمنان را نابود می کند
34 سنباد فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان ایرانی در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی و از سرداران سپاه بهرام چوبینه
35 سنجر ترکی   نام یکی از پادشاهان سلجوقی
36 سنجه فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دلاوران مازندرانی در سپاه مازندران در زمان کیکاووس پادشاه کیانی، مرکب از سنج( ریشه سنجیدن) + هـ ( وسیله سنجش)
37 سوبیتای مغولی   نام پسر تولی پسر چنگیزخان پادشاه مغول
38 سورن فارسی   نام یکی از خاندانهای هفتگانه ممتاز در زمان اشکانیان
39 سورنا فارسی   نام سردار ایرانی در زمان اشکانیان
40 سورین فارسی   توانا، دلیر
41 سوشیانت اوستایی-پهلوی  سوشیانس،نجات دهنده ، هر یک از موعدان دین زرتشتی که در آخرالزمان ظهور می کنند
42 سوشیانس اوستایی-پهلوی   سوشیانت،نجات دهنده ، هر یک از موعدان دین زرتشتی که در آخرالزمان ظهور می کنند
43 سوفرا فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری اهل شیراز
44 سوما فارسی   در گویش مازندران نهر آب
45 سها عربی   ستاره کم نوری در صورت فلکی دب اکبر
46 سهام عربی   سهم ها، بهره ها
47 سهام الدین عربی   بهره ها و نصیبهای دین
48 سهراب فارسی   گلگون، شاداب ، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر رستم پهلوان شاهنامه و تهمینه
49 سهره فارسی   سرخه، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر افراسیاب تورانی
50 سهند فارسی   نام کوهی آتشفشانی در آذربایجان