تبلیغات
دایره المعارف نامهای ایرانی - نام پسران حرف (س ) صفحه 3
ردیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
1 سهیل عربی   روشنترین ستاره صورت فلکی سفینه
2 سی سیماک فارسی   نام یکی از سرداران پارسی داریوش هخامنشی
3 سیامک فارسی   آن که موهایش سیاه است، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر کیومرث پادشاه پیشدادی
4 سیامند کردی   نام کوهی است
5 سیاوخش فارسی   سیاوش
6 سیاوش فارسی   دارنده اسب سیاه ، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر کیکاووس پادشاه ایران و پدر کیخسرو پادشاه کیانی
7 سیاووش فارسی   سیاوش
8 سیبویه فارسی   سیب کوچک یا بوی سیب، نام دانشمند نحوی نامدار در قرن دوم که در شیراز می‌زیسته است
9 سیتاک فارسی   نام یکی از سرداران داریوش سوم پادشاه هخامنشی
10 سیرخ فارسی   نام یکی از سرداران سپاه وشمگیر
11 سیروس فرانسه   شکل فرانسوی کوروش،کوروش
12 سیف الدین عربی   آن که به منزله شمشیر دین است و دشمنان دین را نابود می کند
13 سیف الله عربی   آن که به منزله شمشیر خدا است و در راه خداوند مبارزه می کند
14 سیکا فارسی   در گویش مازندران اردک
15 سیمک فارسی   از نامهای باستانی، سفید و درخشان
16 سینا فارسی,عبری  صفت مشبه از سنبیدن، سوراخ کننده،نام شبه جزیره ای کوهستانی در شمال شرقی مصر که حضرت موسی(ع) به پیامبری برگزیده شد و الواح دهگانه را خداوند به او نازل کرد، نام جد ابن سینا پزشک و دانشمند نامدار ایرانی
17 سینار فارسی  سنباد ، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان ایرانی در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی و از سرداران سپاه بهرام چوبینه
18 سیناک فارسی   نام یکی از بزرگان فارسی در زمان اشک هجدهم پادشاه اشکانی
19 سیوان کردی  ماه
20 سریتا فارسی  نام اولین پزشک ایرانی
21 سوشا فارسی  سوشیانت ، نجات دهنده ، نام هریک از موعودهای دین زرتشتی که هر هزار سال یکی از آنها ظهور می کند
22 سدرا فارسی  نام درختی در آسمان هفتم بهشت