تبلیغات
دایره المعارف نامهای ایرانی - نام پسران حرف (ش ) صفحه 1
ردیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
1 شابرزین فارسی   شاه برزین
2 شابهار فارسی   نام دشتی در نواحی کابل
3 شاپور فارسی   شاه پور، پسر شاه، شاهزاده، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری گرانمایه و بارسالار فریدون پادشاه پیشدادی، همچنین نام چندتن از پادشاهان و پهلوانان ایرانی در شاهنامه
4 شادان برزین فارسی   نام دانشمندی از مردم توس
5 شادان هرمز فارسی   مرکب از شادان ( شاد) + هرمز اهورامزدا یا خدا
6 شادبه فارسی   بهترین شادی
7 شادتگین فارسی,ترکی   شاد(فارسی) + تگین(ترکی) پهلوان شاد، از امیران دربار خوارزمشاه
8 شادکان فارسی   کامیاب، کامروا، خوشحال، شادمان، نام برادر فریدون پادشاه پیشدادی بنا به روایتی
9 شادلی عربی   نام چندتن از بزرگان عرب
10 شادمان فارسی   خوشحال، مسرور، نام برادر شیرویه، پسر خسروپرویز پادشاه ساسانی
11 شادیار فارسی   شاد و خوشحال
12 شار عربی  عنوان عمومی پادشاهان غرجستان (ناحیه ای در عربستان کنونی)
13 شارایل آشوری   خدای پادشاه
14 شارو کردی   بازمانده یا پنهان
15 شاروسین آشوری   پادشاه مقدس
16 شارویه فارسی   شیرویه
17 شاعی عربی  شیعی
18 شاکل عربی   شبیه و مانند
19 شامل عربی   حاوی، دارنده ، کامل ، فراگیرنده ، نام یکی از رهبران مذهبی و سران عشایر قفقاز
20 شانلی عربی,ترکی   شان(عربی) + لی( ترکی)، پرافتخار، مشهور، شایان تحسین
21 شاور فارسی   شاپور، شاه پور، پسر شاه، شاهزاده، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری گرانمایه و بارسالار فریدون پادشاه پیشدادی، همچنین نام چندتن از پادشاهان و پهلوانان ایرانی در شاهنامه
22 شاوران فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر زنگه پهلوان ایرانی در دوره کیکاووس پادشاه کیانی
23 شاوگ فارسی   نام پادشاه کوشان در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی
24 شاویس فارسی,عربی   شا( فارسی) + ویس(عربی) مرکب از شاه + اویس( نام شخصی پارسا که از تابعین بوده است)
25 شاه برزین فارسی   نام شخصی در وندیدا (بخشی از اوستا)
26 شاه بهرام فارسی   نام بهرام گور پادشاه ساسانی و همچنین پادشاه کشمیر
27 شاه پر فارسی   شهپر
28 شاه سرور فارسی   نام پسر شاه سرو پادشاه کشمیر
29 شاه محمد فارسی,عربی   شاه(فارسی) + محمد(عربی) نام نقاش معروف ایرانی در زمان صفویه
30 شاه مراد فارسی,عربی   شاه (فارسی) + مراد(عربی) مهمترین و بزرگترین آرزو
31 شاه موبد فارسی   شوهر ویس در منظومه ویس و رامین
32 شاه هژبر فارسی,عربی   شاه(فارسی) + هژبر(از عربی: هزبر) نام پسر پادشاه یمن
33 شاهارا آشوری   حافظ شبهای روزه داران
34 شاهباز فارسی   شهباز
35 شاهپور فارسی   شاپور
36 شاهد عربی   زیبارو، محبوب، معشوق
37 شاهدیس فارسی   مانند شاه
38 شاهر عربی   مشهور، نامی
39 شاهرخ فارسی   آن که چهره ای با هیبت و شکوه چون شاه دارد ، نام پسر امیرتیمور پادشاه تیموری
40 شاهروز فارسی   نام پسر شاه بهرام پادشاه کشمیر
41 شاهسار فارسی   نام یکی از شاعران دربار سامانیان
42 شاهسون ترکی   شاه(فارسی) + سون (ترکی) ، شاه دوست، نام چند طایفه از طوایف ترک در ایران
43 شاهفور فارسی   شاپور
44 شاهقلی فارسی,ترکی   شاه(فارسی) + قلی(ترکی) غلام شاه، نام نقاش معروف ایرانی در زمان صفویه
45 شاهک فارسی   شاه کوچک، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان و مشاوران دربار هرمز پادشاه ساسانی
46 شاهکار فارسی   کار شاهانه، برجسته، ممتاز
47 شاهمیر فارسی,عربی   شاه(فارسی) + میر(عربی) ، امیرشاه ، نام برادر میرک بیگ وزیر شاه اسماعیل صفوی
48 شاهو فارسی   آن که چون شاه بزرگ و شکوهمند است
49 شاهوش فارسی   آن که چون شاه بزرگ و شکوهمند است
50 شاهوی فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر هفتواد یکی از پهلوانان دوران اردشیر بابکان پادشاه ساسانی، نام یکی از راویان شاهنامه