تبلیغات
دایره المعارف نامهای ایرانی - نام پسران حرف (ش ) صفحه 2
ردیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
1 شاهویه فارسی   نام در برزویه دانشمند ایرانی، مترجم کلیله و دمنه
2 شاهین فارسی   پرنده شکاری
3 شایار کردی  وزیر(نگارش کردی : شایار)
4 شایان فارسی   سزاوار، شایسته، ممکن، مقدور
5 شایرایا آشوری   ستاره ناهید
6 شایگان فارسی  مرد بزرگ - شایسته و شایان
7 شایورد فارسی   شادورد
8 شبان فارسی   چوپان، گله بان
9 شباویز فارسی   مرغ حق
10 شبلی عربی   نام عارف معروف قرن سوم و چهارم
11 شبنا عبری   جوان، نام یکی وکلای قصر حزقیا پادشاه یهودا
12 شبیر عربی   نام پسر هارون از پیامبران بنی اسرائیل
13 شجاع الدین عربی   آن که در دفاع از دین شجاع است
14 شجاع الملک عربی   آن که در دفاع از کشور شجاع است
15 شداد عبری   نام فرزند عاد(ع)
16 شراکیم فارسی   نام یکی از سپهبدان مازندران
17 شرف عربی   بزرگواری، برتری
18 شرف الدین عربی   موجب آبروی دین و آیین
19 شرف الزمان عربی   موجب بزرگی عصر و روزگار
20 شروان فارسی   نام سرزمینی در جنوب شرقی قفقاز
21 شریف عربی   ارزشمند، عالی، سید، ارجمند، بزرگوار، نام کوهی در عربستان
22 شریف الدین عربی   دارای دین و آیین پاک
23 شعبان عربی   نام ماه هشتم از سال قمری
24 شعیب عبری   توشه دان، نام پدر همسر موسی(ع)، نام کوهی در یمن
25 شغاد فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر زال و برادر رستم پهلوان شاهنامه که رستم را با حیله و نیرنگ به قتل رساند
26 شفا عربی   بهبود یافتن از بیماری، تندرستی
27 شفروه فارسی   نام یکی از خاندانهای مشهور اصفهان
28 شفیع عربی   شفاعت کننده، پایمرد
29 شقیق عربی   نام یکی از سرداران علی(ع)
30 شکرالله عربی   سپاس خد ارا
31 شکرعلی عربی  (به ضم شین) عربی مرکب از شکر( سپاس) + علی( بلندمرتبه)
32 شکور عربی   بسیار سپاسگزار، از نامهای خداوند
33 شکیب فارسی   تحمل، بردباری، آرام و صبر
34 شلیخا عبری   سریانی نام یکی از حواریون عیسی(ع)
35 شماخ فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام شاه سوریان و از دلاوران ایران در زمان کیخسرو پادشاه کیانی
36 شماس سریانی   خادم، عابد، طبقه و گروهی از روحانیون مسیحی، از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار ایرانی مسیحی در زمان پادشاهی نوشزاد فرزند انوشیروان پادشاه ساسانی
37 شماساس فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام سالاری بزرگ و برگزیده در سپاه توران زمان افراسیاب پادشاه تورانی
38 شمس عربی   خورشید، نام بتی در قدیم، نام سوره ای در قرآن کریم
39 شمس الدین عربی   آفتاب دین ، نام دو تن از پادشاهان آل کرت
40 شمس الهدی عربی   خورشید هدایت
41 شمعون عبری   شنونده ، نام یکی از برادران یوسف(ع)
42 شمیران فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی و جزو سپاه پیران ویسه در زمان افراسیاب تورانی
43 شمیل عربی   باد شمال ، نام روستایی در نزدیکی بندرعباس
44 شمینه آشوری   حاصلخیز، برکت یافته
45 شنتیا فارسی  فاتح پیروز از القاب حضرت علی
46 شنطوس فارسی  از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در درگاه خسروپرویز پادشاه ساسانی
47 شنگان فارسی   از شخصیتهای شاهنامه و از بزرگان ایرانی در زمان یزگرد پادشاه ساسانی
48 شنگل فارسی   شوخ، از شخصیتهای شاهنامه، نام شاه هند و جزو سپاهیان افراسیاب تورانی
49 شوان کردی   گله بان، چوپان
50 شورعلی فارسی,عربی   شور(فارسی + علی(عربی) مرکب از شور( هیجان ) + علی( بلندمرتبه)