تبلیغات
دایره المعارف نامهای ایرانی - نام پسران حرف (ش ) صفحه 3
ردیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
1 شوق علی عربی   مرکب از شوق ( هیجان) + علی( بلند مرتبه)
2 شه موبد فارسی  شاه موبد
3 شهاب الدین عربی   آن که چون ستاره روشنی در دین است، نام حکیم معروف قرن ششم، شهاب الدین سهره وردی
4 شهباز فارسی   شاه باز نوعی باز سفید رنگ و شکاری
5 شهبال فارسی   بزرگترین پر پرنده
6 شهبان فارسی   برادر زرین ملک در داستان ملک بهمن
7 شهبد فارسی  شهبد (به ضم ب) مرکب از شه(شاه) + بد(صاحب،خداوند)؛ترکیب مرخم و به معنای شاه بزرگ و صاحب اختیار است
8 شهداد فارسی   داده شاه، نام بخشی از شهرستان کرمان، نام رودی در کرمان
9 شهرآزاد فارسی   نام یکی از پادشاهان ساسانی
10 شهرآگیم فارسی   حاکم شهر، نام یکی از سپهسالاران مازندران
11 شهراد فارسی   شاه بخشنده
12 شهرام فارسی   شاه شاد و خوشحال
13 شهران فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از خردمندان ایرانی در زمان یزدگرد پادشاه ساسانی
14 شهربان فارسی   حاکم شهر
15 شهرتاش فارسی,ترکی   شهر(فارسی) + تاش(ترکی) همسایه و همشهری
16 شهرخ فارسی  شاهرخ
17 شهرخواست فارسی   نام روستایی در نزدیکی شیراز، نام یکی از سرداران طبرستان
18 شهرداد فارسی   نام قدیم شهر اهواز
19 شهرزاد فارسی   زاده شاه
20 شهرسپ فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام وزیر طهمورث که مردی دانا و پارسا بود و شاه را به نیکی راهنمایی می کرد
21 شهرگان فارسی   شهری، اهل شهر
22 شهرگیر فارسی   فاتح شهر، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی و سالار اردشیر بابکان پادشاه ساسانی
23 شهرو فارسی   آن که چهره ای چون چهره شاه دارد ، نام یکی از اعیان ایرانی در زمان یزگرد پادشاه ساسانی
24 شهروان فارسی   شهربان، نگهبان شهر
25 شهرود فارسی   نهر و رودخانه بزرگ، نام سازی
26 شهروز فارسی   شاه روزگار یا داری بخت و روز شاه، نام سازی، نام شهری که خسروپرویز پادشاه ساسانی بنا کرد
27 شهروین فارسی   شهنام ، از نامهای باستانی
28 شهریار فارسی   پادشاه، شاه، فرمانروا، حاکم، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از چهار پسر شیرین و خسروپرویز پادشاه ساسانی
29 شهرین فارسی   نام یکی از نجبای ایرانی در زمان ساسانیان
30 شهریور فارسی   نام ماه ششم از سال شمسی، نام فرشته نگهبان آتش، نام روز چهارم از هر ماه شمسی در ایران قدیم
31 شهفور فارسی   شه(فارسی) + فور(معرب پور) ، شاهپور پسر شاه، شاهزاده
32 شهمردان فارسی   نام پسر ابولخیر، اخترشناس و ریاضیدان ایرانی
33 شهنام فارسی   دارای نام شاهانه
34 شهنوش فارسی   مرکب از شه ( شاه) + یاد( عسل)
35 شهیاد فارسی   مرکب از شه ( شاد) + یاد( خاطره)
36 شهیار فارسی   یاور و کمک کننده شاه، نام یکی از دانشمند زرتشتی در قرن یازدهم یزگردی
37 شیبان عربی   از قبایل عرب
38 شیبت عربی   سفیدی مو، پیری
39 شیث عبری   نام سومین پسر آدم و حوا که به عقیده مسلمانان مقام نبوت داشت
40 شیداب فارسی   نام حکیمی که خاک را خدا می دانست، برساخته فرقه آذرکیوان است
41 شیدرنگ فارسی   نام پهلوانی دانشمند و فاضل، برساخته فرقه آذرکیوان است
42 شیدسب فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گشتاسپ پادشاه کیانی
43 شیدوش فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری جنگاور در دربار فریدون پادشاه پیشدادی، نیز نام پسر گودرز پهلوان ایرانی
44 شیرآزاد فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی در زمان رستم هرمزان سردار ساسانی
45 شیراحمد فارسی,عربی   شیر(فارسی) + احمد(عربی) مرکب از شیر( شجاع) + احمد( ستوده)
46 شیراک فارسی   نام پدر هرمزد، کنده‌کار کتیبه کعبه زرتشت
47 شیران فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دلاوران ایرانی در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی
48 شیرخون فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام مرد زابلی و راهنمای بهمن پسر اسفندیار تورانی به شکارگاه رستم پهلوان شاهنامه
49 شیرزاد فارسی   زاده شیر، شجاع، طبق بعضی از نسخه های شاهنامه نام جارچی انوشیروان پادشاه ساسانی
50 شیرزیل فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی ایرانی در زمان خسرو پرویز پادشاه ساسانی