تبلیغات
دایره المعارف نامهای ایرانی - نام پسران حرف (ش ) صفحه 4
ردیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
1 شیرعلی فارسی,عربی   شیر( فارسی) + علی(عربی) ، مرکب از شیر ( شجاع) + علی( بلندمرتبه)، نام طایفه ای از طوایف کهگیلویه
2 شیرمحمد فارسی,عربی   شیر(فارسی) + محمد(عربی) مرکب از شیر ( شجاع) + محمد( ستوده)
3 شیرو فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، و بنا به بعضی از نسخه های شاهنامه، نام یکی از پسران گشتاسپ پادشاه کیانی
4 شیرو فارسی   شیرویه
5 شیرویه فارسی   شکوهمند و صاحب شأن و شوکت، شجاع و دلیر، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام پسر خسروپرویز پادشاه ساسانی
6 شانیا هندی  کسی که در تصمیم و نظر خود پابرجاست - مصمم
7 شیانا فارسی  پاداش دهنده جزا دهنده مرکب از شیان (جزا و پاداش) + الف فاعلی
8 شادن عربی  بچه آهو - بچه آهویی که کمی بزرگ شده و بی نیاز از مادراست - زیبا و لطیف مانند بچه آهو
9 شیوه فارسی  راه روش
10 شاهیار فارسی  یار سلطان ، ملازم شاه
11 شاکر عربی  شکرگزار ، کسی که در حال شکرکردن است،معمولامنظور شکرگزاری در برابر خداوند است
12 شکیل عربی  زیبا ، پسر خوش چهره