تبلیغات
دایره المعارف نامهای ایرانی - نام پسران حرف (ض)
ردیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
1 ضحاک عربی   در عربی بسیار خنده کننده ، از شخصیتهای ستمگر شاهنامه، ایرانیان از گذاشتن این نام روی پسران پرهیز می کنند
2 ضرغام عربی   شیر درنده ، پهلوان، دلاور
3 ضیا عربی   نور، روشنی
4 ضیاءالدین عربی   نور خدا
5 ضیافت عربی   مهمانی