تبلیغات
دایره المعارف نامهای ایرانی - نام پسران حرف (ه ) صفحه 2
ردیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
1 هماوند فارسی   از نامهای امروزی زرتشتیان
2 همایون فارسی   خجسته، مبارک، فرخنده،از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان ایرانی مشهور به زرین کلاه در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی
3 همایون کردی  مبارک، فرخنده، میمون، خجسته، مقامی در موسیقی(نگارش کردی : هومایون)
4 همایون کردی  آهنگی است ،فرخنده، خجسته (نگارش کردی : هۆمایون)
5 همت عربی   اراده، انگیزه و پشتکار قوی برای رسیدن به هدف، بلندطبعی، بلندنظری، جوانمردی
6 همنواد فارسی   از شخصیتهای شاهنامه در زمان ساسانیان
7 هنرمند کردی   هنرمند(نگارش کردی : هونةرمةند)
8 هنی عربی   گوارا، خوب، خوش
9 هوار کردی  قشلاق ، خیمةسلطان در قشلاق(نگارش کردی : هةوار)
10 هوال کردی  خبر ، رفیق(نگارش کردی : هةواڵ)
11 هوبر اوستایی-پهلوی   دربردارنده نیکی، نام میرآخور داریوش پادشاه هخامنشی
12 هوتخش کردی   صنعت گر (نگارش کردی : هۆتةخش)
13 هوتک فارسی   نام روستایی در نزدیکی کرمان
14 هوتن فارسی   نیرومند، خوش اندام، نام پسر ویشتاسب پادشاه هخامنشی
15 هود عربی   نام پیامبر قوم عاد، نام سوره ای در قرآن کریم
16 هوراز کردی  دوست صمیمی(نگارش کردی : هةوراز)
17 هورام کردی   مردم منطقةاورامان ، هنگام طلوع آفتاب(نگارش کردی : هةورام)
18 هورامان کردی  منطقةایی در کردستان نزدیک(نگارش کردی : هةورامان)
19 هوران کردی  مرغزار کوچک در کوهستان(نگارش کردی : هةوران)
20 هورمز فارسی  هرمز
21 هورمزد فارسی   هرمز
22 هورمک اوستایی-پهلوی   شبان
23 هوریار فارسی   یار و دوست خورشید
24 هوزان کردی  بسیار دانا ، شاعر قصیدةسرا ، شخصی که از حادثةای باخبر است (نگارش کردی : هۆزان)
25 هوسکر کردی   شنزار، کویر (نگارش کردی : هۆسکر)
26 هوشمند فارسی   دارای هوش و توانیی ذهنی و بسیار با هوش،عاقل، خردمند
27 هوشمند کردی   باهوش، زیرک (نگارش کردی : هوشمةند)
28 هوشنگ فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند سیامک پادشاه پیشدادی
29 هوشنگ کردی  تنها، بیکس ، از شاهان پیشدادی کةبنیانگذار جشن سدةمی‏باشد ، پسر سیامک نوه کیومرث(نگارش کردی : هوشةنگ)
30 هوشیار فارسی   دارای هوش، باهوش،خردمند، عاقل
31 هوشیار کردی  عاقل. خردمند ، بیدار(نگارش کردی : هۆشیار)
32 هوگر کردی  انس گرفتن ، عادت کردن (نگارش کردی : هۆگر)
33 هولان کردی   چوگان بازی(نگارش کردی : هۆڵان)
34 هوم فارسی   نام گیاهی مقدس نزد ایرانیان باستان، ازشخصیتهای شاهنامه، نام مردی پرهیزکار و عابدی کوه نشین از نژاد فریدون، در زمان افراسیاب تورانی
35 هومان فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ویسه برادر پیران و از سپهسالاران افراسیاب تورانی
36 هومن فارسی   نیک اندیش
37 هونام فارسی   خوشنام، نیک نام
38 هونیاک فارسی   پهلوی با اصل و نسب
39 هویدا فارسی   روشن، آشکار، نمایان
40 هیئت عربی   شکل، ساختار و صورت ظاهری هر چیز یا هر کس
41 هیبت عربی  رعب، جلال، شکوه
42 هیبت الله عربی   شکوه و جلال خداوند
43 هیتاسب فارسی  از فرماندهان داریوش اول
44 هیدی کردی   آهستة، پاورچین (نگارش کردی : هێدی)
45 هیرا کردی   فراخ، وسیع(نگارش کردی : هێرا)
46 هیراب فارسی   نام فرشته باد
47 هیراد فارسی  کسی که چهره ای خوشحال و شاد دارد
48 هیربد فارسی  شاگرد-آموزنده-از شخصیتهای شاهنامه، نام دانایی پاکدل و کلیددار سراپرده کیکاووس پادشاه کیانی
49 هیرسا فارسی   پارسا
50 هیرش کردی  فشار ، هجوم(نگارش کردی : هێرش)