تبلیغات
دایره المعارف نامهای ایرانی - نام پسران حرف (ط)
ردیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
1 طارق عربی   ستاره صبح ، نام سوره ای در قرآن کریم
2 طالب عربی   خواستار، خواهان ، سالک
3 طالع عربی   طلوع کننده ، بخت و اقبال
4 طالوت عبری   معرب از عبری نام سرداری از بنی اسرائیل
5 طاها عربی   نام سوره ای در قران کریم
6 طاهر عربی   پاکیزه ، بی گناه، معصوم، نام یکی از پسران پیامبرص)
7 طایر، طائر عربی   پروازکننده، از شخصیتهای شاهنامه، نام شاه غسانیان در زمان حکومت ساسانیان
8 طباطبا عربی   نام چندتن از افراد تاریخی
9 طرب عربی   شادمانی، خوشی
10 طرحان فارسی   نام بخش کوهدشت در شهرستان خرم آباد
11 طرخان ترکی   از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار چینی در سپاه افراسیاب تورانی
12 طرهان فارسی   طرحان
13 طغاتیمور ترکی   نام نبیره جوجی قسار برادر چنگیزخان مغول
14 طغان ترکی   شاهین، نام یکی از پادشاهان ترک
15 طغرل ترکی   پرنده شکاری از خانواده باز
16 طلب علی عربی   خواسته شده از (علی)
17 طلحه عربی   نام یکی از صحابه پیامبر(ص)، نیز نام دومین امیر از سلسله طاهریان
18 طمغاج ترکی   از پادشاهان ترک ماوراءالنهر مهروف به افراسیاب
19 طورگ فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی از فرماندهان سپاه افراسیاب تورانی، نیز نام سرداری ایرانی در زمان کیخسرو پادشاه کیانی
20 طوس فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام شاهزاده و پهلوان ایرانی ملقب به زرینه کفش، فرزند نوذر پادشاه پیشدادی
21 طوش فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، بنا به بعضی از نسخه های شاهنامه، نام یکی از چهار پسر اسفندیار، فرزند گشتاسپ پادشاه کیانی
22 طوطیانوش فارسی,هندی   طوطیا(معرب) + نوش(فارسی) ،مرکب از طوطیا( توتیا) + نوش( عسل) ، نام دیگر اسکندر مقدونی
23 طوفان آرامی   معرب از آرامی ، جریان هوای بسیار شدید، هیاهو و غوغا
24 طه فارسی   طهماسپ
25 طه عربی  طاها نام یکی از سوره‌های قرآن
26 طهماسپ فارسی   دارنده اسب نیرومند، از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه پیشدادی ایران، پدر "زو" و جانشین نوذر پادشاه پیشدادی
27 طهمورث فارسی   از شخصیتهای نام پسر هوشنگ پادشاه پیشدادی
28 طهور عربی   آنچه آلودگی را پاک کند، پاک کننده
29 طیب عربی   پاک، مطهر، پاکیزه
30 طیفور عربی   نوعی پرنده کوچک، نام بایزید بسطامی عارف نامدار
31 طینوش فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر قیدافه پادشاه اندولس و داماد فور هندی در زمان اسکندر مقدونی
32 طیهوج فارسی   معرب از فارسی،تیهو