تبلیغات
دایره المعارف نامهای ایرانی - نام پسران حرف (ظ)
ردیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
1 ظافر عربی   ظفریابنده، پیروزی یابنده
2 ظفر عربی   پیروزی، نصرت
3 ظفرداد عربی,فارسی   ظفر(عربی) + داد(فارسی) نتیجه و حاصل
4 ظهور عربی   پدیدار شدن، آشکار شدن
5 ظهیر عربی   پشتیبان، یاور، ظهیرالدین
6 ظهیرالدین عربی   یار و یاور دین، پشتیبان دین ، نام شاعر نامدار ایرانی قرن ششم، ظهیرالدین فاریابی