تبلیغات
دایره المعارف نامهای ایرانی - نام پسران حرف (ع ) صفحه 1
ردیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
1 عابد عربی   عبادت کننده، پرستنده چیزی یا کسی
2 عاد عبری   نام قومی که هود(ع) به پیامبری آنان برگزیده شد
3 عارف عربی   آن که از راه تهذیب نفس و تفکر، به معرفت خداوند دست می یابد، دانا، آگاه، نام شاعر ایرانی قرن چهاردهم، عارف قزوینی
4 عارف پاشا عربی,فارسی   عارف(عربی) + پاشا(فارسی)، پادشاه دانا و آگاه
5 عاشق عربی   دلباخته، دلداده ، نام شاعر ایرانی قرن دوازدهم، عاشق اصفهانی
6 عاشور عربی   روز دهم از ماه محرم
7 عاصم عربی   نگهدارنده، محافظ
8 عامر عربی   آباد کننده، معمور، آبادان
9 عاموس عبری   یار، نام شبانی که به نبوت رسید
10 عباد عربی   بندگان، نام چندتن از خاندان بنی عباد
11 عبادالله عربی   بندگان خداوند
12 عباس عربی   شیر بیشه، نام پسر عبدالمطلب عموی پیامبر(ص)،لقب برادر امام حسین علمدار شجاع صحرای کربلا
13 عبدالامین عربی   بنده پروردگار که مورد اعتماد و امانت دار است
14 عبدالباقی عربی   بنده پروردگار که باقی و پایدار است، نام خطاط معروف ایرانی در زمان شاه عباس صفوی
15 عبدالجبار عربی   بنده پروردگار که دارای جبروت است
16 عبدالجلیل عربی   بنده پروردگار که جلیل و بزرگ است، نام دانشمند شیعه قرن ششم، عبدالجلیل رازی
17 عبدالجواد عربی   بنده پروردگار که بخشنده است
18 عبدالحسن عربی   بنده حسن
19 عبدالحسین عربی   بنده حسین
20 عبدالحق عربی   بنده پروردگار
21 عبدالحلیم عربی   بنده پروردگار که حلیم و بردبار است
22 عبدالحمید عربی   بنده پروردگار ستایش شده، نام دو نفر از پادشاهان عثمانی
23 عبدالحی عربی   بنده پروردگار همیشه زنده
24 عبدالخالق عربی   بنده پروردگار، نام پدر بیدل شاعر قرن یازدهم
25 عبدالرحمان عربی   عبد الرحمن
26 عبدالرحمن عربی   بنده پروردگار بخشاینده، نام نویسنده و شاعر نامدار قرن نهم، عبدالرحمن جامی
27 عبدالرحیم عربی   بنده پروردگار رحیم و مهربان
28 عبدالرزاق عربی   بنده پروردگار روزی دهنده
29 عبدالرسول عربی   بنده پیامبر
30 عبدالرشید عربی   بنده پروردگار هدایت کننده، نام پسر محمد غزنوی
31 عبدالرضا عربی   بنده رضا
32 عبدالرفیع عربی   بنده پروردگار بلندمرتبه
33 عبدالستار عربی   بنده پروردگار عیب پوشاننده
34 عبدالصمد عربی   بنده پروردگار بی نیاز
35 عبدالعزیز عربی   بنده پروردگار گرامی و باعزت
36 عبدالعظیم عربی   بنده پروردگار بزرگ ، نام یکی از بزرگان و نوادگان امام حسن(ع) در قرن دوم که آرامگاه وی در شهر ری است
37 عبدالعلی عربی   بنده علی
38 عبدالغفار عربی   بنده پروردگار بخشاینده گناه
39 عبدالغفور عربی  عبدالغفار
40 عبدالغنی عربی   بنده پروردگار بی نیاز
41 عبدالفتاح عربی   بنده پروردگار گشاینده دشواریها
42 عبدالقادر عربی   بنده پروردگار توانا
43 عبدالقاهر عربی   بنده پروردگار چیره و توانا
44 عبدالکریم عربی   بنده پروردگار بخشنده
45 عبداللطیف عربی   بنده پروردگار که دارای لطف است، نام یکی از پادشاهان تیموری
46 عبدالله عربی   بنده پروردگار، نام پدر پیامبر(ص)
47 عبدالمجید عربی   بنده پروردگار عالی مرتبه و گرامی، نام دو تن از پادشاهان عثمانی
48 عبدالمحمد عربی   بنده محمد
49 عبدالملک عربی   بنده یا پادشاه خداوند، نام دو تن از پادشاهان سامانی
50 عبدالناصر عربی   بنده پروردگار یاریگر