تبلیغات
دایره المعارف نامهای ایرانی - نام پسران حرف (ع ) صفحه 2
ردیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
1 عبدالنبی عربی   بنده پیامبر
2 عبدالواحد عربی   بنده پروردگار یکتا
3 عبدالوهاب عربی   بنده پروردگار بخشنده
4 عبدالهادی عربی   بنده پروردگار هدایت کننده و راهنما
5 عبیدالله عربی   بنده کوچک خداوند، نام یکی از فرزندان امام جعفرصادق و مؤسس دولت علویان
6 عثمان عربی   نام خلیفه سوم
7 عدل عربی   دادگری، داد
8 عدن عبری   بهشت زمینی
9 عدنان عربی   نام یکی از اجداد پیامبر(ص)
10 عرشیا عربی,فارسی  ملکوتی آسمانی - مرکب از عرش + الف نسبت
11 عروج عربی   بالا رفتن، پیشرفت کردن، ترقی
12 عزالدین عربی   آن که باعث عزت دین است
13 عزت الله عربی   عظمت و بزرگی خداوند
14 عزرا عبری   نام کاهن و رهبر عبرانیان در زمان اردشیر پادشاه هخامنشی
15 عزیز عربی   گرامی، محبوب، گرانمایه، محترم، از نامهای خداوند
16 عزیزالدین عربی   گرامی در دین
17 عزیزالله عربی   گرامی نزد خداوند
18 عضد عربی   بازو، یار و یاور
19 عضدالدین عربی   یارو یاور دین
20 عضدالملک عربی   یار و یاور سلطتنت یا مملکت، نام یکی از رجال اواخر دوره قاجاریه
21 عطاالله عربی   داده و عطای خداوند
22 عطارد عربی   نام نزدیکترین سیاره به خورشید در منظومه شمسی که نماد نویسندگی و سخن سرایی است
23 عظیم عربی   بزرگ، کلان، با اهمیت، بزرگ، فراوان، بسیار، از نامهای خداوند
24 عفیف الدین عربی  عفیف در دین، پرهیزکار
25 عقیل عربی   خردمند و بزرگوار، عاقل و گرامی، نام برادر علی(ع) و پسر موسی کاظم(ع)
26 علا عربی   بزرگی، رفعت
27 علاء الدین عربی   سبب رفعت و بزرگی دین
28 علوان عربی   نام دیگر مرداس پدر ضحاک و نام چندتن از شخصیتهای تاریخی
29 علی عربی,عربی
30 علی اصغر عربی   نام پسر حسین (ع)
31 علی داد عربی,فارسی   علی(عربی) + داد(فارسی) داده علی (ع)
32 علی مراد عربی   مرکب از علی( بلندمرتبه)+ مراد( آرزو)، نام یکی از پادشاهان زندیه
33 علی مردان فارسی,فارسی   علی(عربی) + مرد(فارسی) + ان(فارسی) از رؤسای بختیاری که اصفهان را تسخیر کرد
34 علی نقی عربی   نام امام دهم شیعیان
35 علی یار عربی,فارسی   علی(عربی) + یار(فارسی) یاری دهنده علی(ع)
36 علیم عربی   دانا، آگاه، از نامهای خداوند
37 عماد عربی   تکیه گاه، نگاهدارنده، ستون
38 عمادالدین عربی   تکیه گاه و ستون دین
39 عمادالملک عربی   تکیه گه کشور
40 عمار عربی   مرد با ایمان، ثابت و استوار، نام پسر یاسر از یاران پیامبر(ص)
41 عمر عربی   نام خلیفه دوم
42 عمران عربی   نام پدر موسی پیامبر(ص)، نام سوره ای در قرآن کریم
43 عمرو عربی   نام پسر لیث دومین پادشاه صفاری
44 عمیدالدین عربی   آن که در دین تسلط دارد
45 عنایت عربی   لطف، نیکی، احسان، کمک، یاری
46 عنایت الله عربی   لطف و عنایت خداوند
47 عندلیب عربی   بلبل
48 عیسا عبری   عیسی، معرب از عبری ، نجات دهنده، نام پیامبر مسیحیت
49 عیسی عبری   معرب از عبری ، نجات دهنده، نام پیامبر مسیحیت
50 عین الدین عربی   چشم دین، عزیز در دین