تبلیغات
دایره المعارف نامهای ایرانی - نام پسران حرف (غ)
ردیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
1 غاتفر فارسی   از شخصیتهای تاریخی شاهنامه، نام پادشاه هیتال در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی، نیز نام شهری در آسیای میانه
2 غاثر عبری   معرب از عبری، نام پسر ارم نوه نوح(ع)
3 غازان مغولی   قازان، پادشاه مغولی ایران
4 غازی عربی   جنگجوی مذهبی، عنوان چندتن از پادشاهان و افراد تاریخی
5 غالب عربی   چیره ، نام شاعری در قرن سیزدهم، غالب دهلوی
6 غباد فارسی   قباد،از شخصیتهای شاهنامه، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام پسر کاوه آهنگر
7 غدیر عربی   آبگیر، تالاب، نام آبگیری میان مکه ومدینه که در آنجا پیامبر(ص)، علی(ع) را به عنوان جانشین خود معرفی کرد
8 غضنفر عربی   شیر بیشه
9 غفار عربی   آمرزنده و بخشاینده، از نامهای خداوند
10 غفور عربی   بخشاینده و آمرزنده گناهان، از نامهای خداوند
11 غلام عربی   ارادتمند و فرمانبردار، به صورت پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند غلامحسین، غلامرضا، غلامعلی
12 غیاث عربی   فریادرس، از نامهای خداوند
13 غیاث الدین عربی   پناه دین
14 غلامعلی فارسی  کسی که حضرت علی علیه السلام آقا و سرور اوست ، مرکب از دو اسم غلام و علی