تبلیغات
دایره المعارف نامهای ایرانی - نام پسران حرف (ف) صفحه 1
ردیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
1 فؤاد عربی   دل، قلب
2 فائز عربی   فایز، نایل، رستگار
3 فائض عربی   فایض
4 فاتح عربی  پیروز
5 فاتک اوستایی-پهلوی   معرب از پهلوی، نام پدر مانی در زمان شاپور اول پادشاه ساسانی
6 فاران عبری   معرب از عبری، موضع مغازه ها، نام دشتی که بنی اسرائیل در آن جا گردش می کردند
7 فارد عربی   یگانه، تنها، تک
8 فارناس فارسی   نام پادشاه کاپادوکیه
9 فارناسس فارسی   نام برادر همسر داریوش سوم پادشاه هخامنشی
10 فارناک فارسی   فارناس، نام برادر همسر داریوش سوم پادشاه هخامنشی
11 فاروق عربی  تمیز دهنده و فرق گذارنده، لقب عمر خلیفه دوم
12 فاضل عربی   دارای فضیلت و برتری در علم
13 فاطر عربی   آفریننده، خالق، از نامهای خداوند، نام سوره ای در قرآن کریم
14 فاطن عربی   زیرک، دانا، آگاه
15 فایز عربی   نایل، رستگار
16 فایض عربی   فیض رسان، فایده بخش
17 فتاح عربی   گشاینده، از نامهای خداوند
18 فتح الدین عربی   پیروزی در دین
19 فتح الله عربی   پیروزی خدا
20 فتحعلی عربی  مرکب از فتح( پیروزی) + علی( بلندمرتبه)، نام دومین پادشاه قاجار
21 فتوت عربی   جوانمردی، بخشندگی، سخاوت
22 فخرالدین عربی   سبب سربلندی و افتخار دین، نام شاعر و داستانسرای ایرانی قرن پنجم، فخرالدین اسعد گرگانی
23 فخرالملک عربی   مایه سربلندی و افتخار سرزمین
24 فداک عربی   نام روستایی در حجاز
25 فرابرز فارسی   نام پهلوانی ایرانی
26 فرادخت فارسی   مرکب از فرا( بالاتر) + دخت( بخشنده)
27 فراراد فارسی   مرکب از فرا( بالاتر) + راد( بخشنده)
28 فرازان فارسی   مرکب از فراز( جای بلند) + ان( پسوند نسبت)
29 فرازمان فارسی   حکم و فرمان
30 فراست عربی   زیرکی، هوشیاری، درک و فهم
31 فراسیاک فارسی   افراسیاب
32 فرام عبری   معرب از عبری، تندرو
33 فرامرز فارسی   مرکب از فر + آمرز، آمرزنده دشمن، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر رستم پسر زال
34 فراوک فارسی   اوستایی نام پسر نساک و سیامک در داستان آفرینش اوستا
35 فراهل فارسی   نبیره کیومرث نخستین پادشاه پیشدادی
36 فراهیم فارسی   نام جد زرتشت
37 فراهین فارسی   فرایین
38 فراییم عبری   معرب از عبری نام پسر یوسف (ع)
39 فرایین فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، از بزرگان و مشاوران دربار قباد پادشاه ساسانی، همچنین نام یکی از پادشاهان ساسانی
40 فربد فارسی   دارای شکوه و جلال، باشکوه، شکوهمند
41 فربود فارسی   راست و درست
42 فرتاش فارسی   وجودی که در برابر عدم است
43 فرتوس فارسی   نام یکی از سرداران سپاه افراسیاب
44 فرج عربی   گشایش در کار
45 فرج الله عربی   گشایشی از جانب خداوند
46 فرجود فارسی   معجزه، اعجاز
47 فرحان عربی   شادان، خندان
48 فرحت عربی   شادی، شادمانی
49 فرخ بد فارسی   فرخنده وخجسته
50 فرخ به فارسی   مرکب از فرخ( مبارک) + به ( بهترین)، نام پسر ماه خدای پسر فیروز پسر گردآفرین