تبلیغات
دایره المعارف نامهای ایرانی - نام پسران حرف (ف) صفحه 2
ردیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
1 فرخ تاش فارسی   فرخ (فارسی) + تاج(فارسی) مرکب از فرخ( مبارک) + تاش( پسوند همراهی)
2 فرخ داد فارسی   مرکب از فرخ( مبارک) + داد( عدالت)
3 فرخ زات اوستایی-پهلوی   صورت دیگری از فرخزاد، نام پدر آذرفرنبغ مؤلف دینکرت
4 فرخ زند فارسی   مرکب از فرخ( مبارک) + زند، نام پسر علیمردان خان زند
5 فرخ شاد فارسی   مرکب از فرخ( مبارک) + شاد، نام یکی از درباریان در زمان ساسانیان
6 فرخ یار فارسی   دارای یار مبارک و خجسته یا یار فرخنده و مبارک
7 فرخ یسار فارسی,عربی   فرخ( فارسی) + یسار(عربی) دارای مال و ثروت خجسته و مبارک
8 فرخان فارسی   نام پسر اردوان آخرین پادشاه اشکانی، نام یکی از سرداران خسروپرویز پادشاه ساسانی، موبدی در شاهنامه
9 فرخزاد فارسی   نام فرشته موکل بر زمین، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر هرمزد برادر رستم هرمزان از سرداران سپاه یزگرد پادشاه ساسانی، نیز یکی از شاهان آن سلسله
10 فرخنده پی فارسی  فرخ پی
11 فرداد فارسی   داده شکوه و جلال
12 فرداد منش فارسی   نام یکی از سرداران هخامنشی
13 فردان عربی   یکتا، یگانه
14 فردین فارسی  یگانه - تنها - همچنین مخفف فروردین نام ماه اول از سال شمسی، نام روز نوزدهم از هر ماه شمسی در ایران قدیم
15 فرزاد فارسی   زاده شکوه و جلال
16 فرزام فارسی   لایق، درخور، شایسته
17 فرزان فارسی   فرزانه خردمند، فرزانه
18 فرزن فارسی   نام روستایی در نزدیکی هرات
19 فرزنه فارسی   نام روستایی در نزدیکی مشهد
20 فرزیان فارسی   نام روستایی در نزدیکی بروجرد
21 فرزین فارسی   وزیر در بازی شطرنج
22 فرساد فارسی   حکیم، دانشمند، دانا
23 فرسام فارسی   دارای شکوه و عظمتی چون سام
24 فرسمن فارسی   نام پادشاه گرجستان در زمان اردوان سوم پادشاه اشکانی
25 فرش آورد فارسی,عربی   فرش(عربی) + آورد(فارسی)، فرشید ورد
26 فرشاد فارسی   روح و عقل،کره مریخ
27 فرشاسب اوستایی-پهلوی   دارنده اسب تنومند، نام یکی از سرداران کمبوجیه
28 فرشید فارسی   دارای شکوه و عظمتی چون خورشید، نام برادر پیران ویسه
29 فرشیدورد فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی، برادر پیران ویسه در زمان افراسیاب تورانی، همچنین نام پسر گشتاسپ پادشاه کیانی
30 فرشیم فارسی   قسم، جزو
31 فرصت عربی   زمان، وقت
32 فرض عربی   آنچه به طور موقت به عنوان حقیقت یا واقعیت مطرح می شود بدون آنکه درستی آن ثابت شده باشد، پنداشتن، تصور
33 فرطوس فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام مهندسی رومی در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی
34 فرغار فارسی   شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی در سپاه افراسیاب تورانی
35 فرغان فارسی  فرغانه، نام شهری در ترکستان قدیم
36 فرقان عربی   جداکننده حق و باطل، نام سوره ای در قرآن کریم
37 فرقد عربی   هر یک از دو ستاره فرقدین
38 فرمان فارسی   حکم، امر، دستور
39 فرمد فارسی   نام روستایی در نزدیکی طوس
40 فرمند فارسی   فر + مند دارای شکوه و وقار
41 فرمین فارسی  فرمان
42 فرناد فارسی   پایان و پایاب
43 فرناس فارسی   نیم خواب و خواب آلود، نام پسر فرناباذ یکی از درباریان اردشیر درازدست پادشاه هخامنشی
44 فرناک فارسی   نام پادشاه کاپادوکیه که پس از اسکندر در آسیای صغیر حکومتی تشکیل داد
45 فرنام فارسی   دارای نام باشکوه و زیبا، نام یکی از سرداران شاپور
46 فرنود فارسی   برهان، دلیل
47 فرواک فارسی   پیشگفتار، پیش سخن، نام پسر سیامک پادشاه پیشدادی
48 فرود فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر سیاوش و جریره و برادر کیخسرو پادشاه کیانی
49 فرورتیش فارسی   نام یکی از پادشاهان ماد
50 فروهر اوستایی-پهلوی   در دین زرتشت نام صورت غیرمادی مخلوقاتی که برای محافظت از آسمان فرود می آیند