تبلیغات
دایره المعارف نامهای ایرانی - نام پسران حرف (ف) صفحه 3
ردیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
1 فروهل فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی ایرانی در سپاه رستم پهلوان شاهنامه
2 فرهاد فارسی   از شخصیتهای شاهنامه و از پهلوانان ایرانی جزو سپاه کیکاووس پادشاه کیانی
3 فرهان فارسی   نام مکانی در نزدیکی همدان
4 فرهود فارسی   پرهود، فلزی که رنگ آن به علت حرارت دگرگون شد است
5 فرهود عربی  پسر زیبا - مرد درشت هیکل - شتابزده-این اسم در لغتنامه دهخدا به عنوان نام عربی ذکر شده است٠
6 فرهوش فارسی   دارای هوش و ذکاوت
7 فرهوشداد فارسی   دارنده فر و هوش،نام فرماندار طبرستان در زمان داریوش پادشاه هخامنشی
8 فری توس فارسی   از نامهای باستانی
9 فریان فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام فرمانروای اندلس در زمان مقدونی
10 فریبرز فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی ایرانی فرزند کیکاووس پادشاه کیانی
11 فریتون فارسی  فریدون،از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر آبتین و فرانک، از پادشاهان پیشدادی ایران و به بند کشنده ضحاک ماردوش
12 فرید عربی   یکتا، یگانه، بی نظیر
13 فریدالدین عربی   آن که در دین یگانه و یکتا است، نام شاعر و عارف نامدار ایرانی قرن ششم و هفتم، عطار نیشاپوری
14 فریدالزمان عربی   آن که در زمان خود یگانه و بی نظیر است
15 فریدون اوستایی-پهلوی  از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر آبتین و فرانک، از پادشاهان پیشدادی ایران و به بند کشنده ضحاک ماردوش
16 فریشاد فارسی   مرکب از فری( با شکوه) + شاد(خوشحال)
17 فریمان فارسی   نام بخشی از استان خراسان
18 فریمن فارسی   زیبا اندیش، خوش فکر
19 فریمند فارسی   صاحب زیبایی و شکوه
20 فرینام فارسی   دارای نام با شکوه و زیبا
21 فرینوش فارسی   فری( شکوهمند) + نوش( عسل) یا نوش از مصدر نوشیدن( نوشیدن)
22 فریین فارسی   بیننده شکوه و جلال
23 فصیح عربی   دارای فصاحت، ویژگی سخن روشن و آشکار و دور از ابهام
24 فصیح الدین عربی   دارای روشنی و فصاحت در دین
25 فصیح الزمان عربی   آن که در زمان خود در فصاحت از همه بالاتر است
26 فصیح الملک عربی   آن که در کشور خود در فصاحت از همه بالاتر است
27 فضل عربی   برتری دانش، اخلاق، و هنر، لطف، توجه، رحمت
28 فضل الله عربی   لطف و توجه خداوند
29 فضیل عربی   دارای فضل
30 فغانیش فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه هیتال در زمان حکومت پیروز یزدگرد پادشاه ساسانی
31 فکرعلی عربی   آن که دارای فکر و اندیشه ای چون اندیشه علی(ع) است
32 فلق عربی   سپیده صبح، فجر، نام سوره ای در قرآن کریم
33 فلک الدین عربی   نام طایفه ای از کردان
34 فور هندی   از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه هند در زمان اسکندر مقدونی
35 فیاض عربی   جوانمرد و بخشنده
36 فیروز فارسی   پیروز ،مظفر و منصور
37 فیروزان فارسی   پیروزان
38 فیض الله عربی   لطف و محبت خداوند
39 فرانسیس انگلیسی  آزاد - رها از قید و بند- فرانسیس باکن فیلسوف بزرگ انگلیسی