تبلیغات
دایره المعارف نامهای ایرانی - نام پسران حرف (ق)
ردیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
1 قائد عربی   رهبر، پیشوا، پیش رو، ستاره ای در صورت فلکی دب اکبر
2 قابل عربی   شایسته، لایق، از نامهای خداوند
3 قابوس فارسی   معرب از فارسی، کاووس کاووس، نام پسر وشمگیر از امرای آل زیار
4 قابیل عبری   معرب از عبری، به دست آوردن، نام پسر آدم(ع) و برادر هابیل
5 قادر عربی   دارای قدرت، توانا،از نامهای خداوند
6 قارن اوستایی-پهلوی  از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر کاوه آهنگر و سپهدار فریدون پادشاه پیشدادی، نام یکی از خاندانهای بزرگ در دوره اشکانیان،نام پسر قباد و برادر انوشیروان پادشاه ساسانی
7 قارون عبری   معرب از عبری، نام مردی ثروتمند از بنی اسرائیل معاصر موسی (ع)
8 قازان مغولی   پادشاه مغولی ایران
9 قاسم عربی   بخش کننده، مقسم، نام پسر پیامبر(ص)، به صورت پسوند و پسوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند محمد قاسم، قاسمعلی
10 قالوس فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام پیری رومی و پیغام گزار قیصر روم به لهراسب پادشاه کیانی
11 قاهر عربی   چیره، توانا
12 قباد فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام پسر کاوه آهنگر
13 قبیله عربی   توانایی، توان ، سلطه و نفوذ
14 قدرت الله عربی   نیرو و توان خداوند
15 قدیر عربی   توانا، قادر،از نامهای خداوند
16 قدیس عربی   مؤمن، پرهیزکار و پاکدامن
17 قراتکین ترکی  غلام سیاه، نام یکی از امیران سامانی
18 قربان عربی   چیزی که بوسیله آن به خدا تقرب یابند، قربانی، فدایی،نزدیک شدن
19 قطب الدین عربی   محور آیین و دین
20 قلندر فارسی  هر یک از افراد قلندریه، فرقه ای از صوفی که به دنیا بی توجه و نسبت به آداب و رسوم بی قید بوده اند
21 قلی ترکی   غلام، بنده،به صورت پسوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند حسینقلی، حسنقلی
22 قمرالدین عربی   آن که در دین چون ماه می درخشد
23 قنبر عربی   نام یکی از تابعان علی (ع)
24 قوام الدین عربی   آن که موجب استواری و استحکام دین است
25 قوام الملک عربی   آن که موجب استحکام و استواری سرزمین است، لقب کلانتر فارس در زمان فتحعلی شاه قاجار
26 قهار عربی  نیرومند، پرزور،از نامهای خداوند
27 قیصر لاتین   معرب ار لاتین، لقب پادشاهان روم و بعضی از کشورهای اروپایی
28 قیطون عربی   از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه مصر در زمان حکومت اسکندر مقدونی
29 قیوم عربی   قائم به ذات، بسیار پایدار، از نامهای خداوند