تبلیغات
دایره المعارف نامهای ایرانی - نام پسران حرف (ه ) صفحه 3
ردیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
1 هیرمند فارسی   نام رودی بزرگ در سیستان، لقب گشتاسپ پادشاه کیانی
2 هیرو کردی  گل ختمی (نگارش کردی : هێرۆ)
3 هیرود فارسی   نام مردی از اهالی سارد در زمان کوروش پادشاه هخامنشی
4 هیژا کردی   محترم، بزرگوار
5 هیژا کردی  ارجمند ، شایسته، لایق(نگارش کردی : هێژا)
6 هیشنگ فارسی  هوشنگ،پسر سیامک پادشاه پیشدادی ایران
7 هیشوی فارسی  از شخصیتهای شاهنامه، نام مرزداری در مرز ایران و روم در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی
8 هیمن کردی  آرام، موقر،شکیبا (نگارش کردی : هێمن)
9 هیوا کردی  امید (نگارش کردی : هیوا)
10 هاووش اوستایی-پهلوی,فارسی  امت - پیروان یک پیامبر
11 هاوش اوستایی-پهلوی,فارسی  امت - پیروان یک پیامبر
12 هاوار کردی  فریاد
13 هرمان یونانی  نام یکی از پادشاهان یونانی
14 هرمان عبری  دو بنا از بناهای نخستین که ادریس نبی در مصر آنها را بنا کرد . این دو بنا از دور مانند دو کوه به نظر می رسند
15 هایکا کردی  آرام ، مرموز ، از اسطوره های کردستان
16 هوراد فارسی  جوانمرد و با خدا ، مرد نیکنام