تبلیغات
دایره المعارف نامهای ایرانی - نام پسران حرف (ك) صفحه 1
ردیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
1 کابی فارسی   معرب منسوب به کاوه آهنگر
2 کاد عبری   نام پسر یعقوب(ع)
3 کاردار فارسی   وزیر پادشاه، حاکم، والی، نام پسر بهرام گور پادشاه ساسانی
4 کارن فارسی  نام سردار لشکر مهرداد شاهزاده اشکانی که علیه اشک بیستم(گودرز) قیام کرد
5 کارنگ فارسی   چرب زبان ، زبان آور
6 کاروند فارسی   از نامهای ایرانی
7 کاظم عربی   فروبرنده خشم، بردبار، حلیم، لقب امام هفتم شیعیان
8 کافور سنسکریت   معرب از سنسکریت ،از شخصیتهای شاهنامه، نام فرمانروای تورانی شهر بیداد
9 کافی الدین عربی   لایق و کارآمد در دین
10 کاکله فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی از فرزندان تور و جزو سپایان افراسیاب تورانی
11 کاکو فارسی  از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تازی نبیره ضحاک در زمان منوچهر پادشاه پیشدادی
12 کاکی فارسی   نام پدر ماکان دیلمی
13 کالو فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام سرداری تورانی در سپاه افراسیاب تورانی
14 کامبوزیا فارسی  گویش امروزی کبوجیه، نام پسر کوروش پادشاه هخامنشی
15 کامبیز فارسی  گویش امروزی کبوجیه، نام پسر کوروش پادشاه هخامنشی
16 کامجو فارسی   آن که به دنبال عیش و خوشی است
17 کامداد فارسی   نام وزیر و مشاور آبتین
18 کامدین فارسی   خواسته دین
19 کامران فارسی   آن که در هر کاری موفق است، چیره، مسلط
20 کامروا فارسی   آن که خواسته و آرزویش رسیده است، موفق
21 کامشاد فارسی   مرکب از کام( خواسته، آرزو) + شاد
22 کامکار فارسی   کامروا، موفق
23 کامگار فارسی  کامکار
24 کامل عربی   بی عیب، بی نقص
25 کاموس فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان کوشانی در سپاه افراسیاب تورانی
26 کامیاب فارسی   آن که به خواست و آرزویش رسیده باشد، پیروز
27 کامیار فارسی  کامیاب
28 کان بیدار فارسی   نام وزیر اردوان از پادشاهان اشکانی بنا به روایتی بلعمی
29 کاوک فارسی   کاوه
30 کاووس فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر کیقباد پادشاه کیانی
31 کاووش فارسی   جستجو،بررسی، تحقیق
32 کاوه اوستایی-پهلوی   از شخصیتهای شاهنامه، نام آهنگری ایرانی در زمان ضحاک و برپادارنده پرچم ایران( درفش کاویانی) و رهبر قیام علیه ضحاک ماردوش
33 کاویان فارسی   پرچم کاوه که به درفش کاویانی معروف است
34 کایوس فارسی   کیوس
35 کبوجیه فارسی   نام پسر کوروش پادشاه هخامنشی
36 کبوده فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، مردم چوپان افراسیاب تورانی
37 کتماره فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی در سپاه رستم پهلوان شاهنامه
38 کدمان فارسی   نام اصلی داریوش پادشاه هخامنشی
39 کراخان فارسی   نام پسر بزرگ افراسیاب تورانی
40 کرام الدین عربی   بزرگوار دین
41 کردعلی فارسی,عربی   کرد(فارسی) + علی(عربی) مرکب از کرد( نام طایفه ای) + علی( بلندمرتبه)
42 کرم عربی   بزرگواری، بخشندگی جوانمردی،لطف، احسان
43 کرم الله عربی   بخشش و لطف خداوند
44 کروخان فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی فرزند ویسه در سپاه افراسیاب تورانی
45 کریم عربی   بخشنده، سخاوتمند،از نامهای خداوند
46 کسا عربی   عبای ضخیم
47 کسرا فارسی   کسری ، معرب از فارسی، خسرو، نام انوشیروان پادشاه ساسانی، فرزند قباد
48 کسری فارسی  کسرا،معرب از فارسی، خسرو، نام انوشیروان پادشاه ساسانی، فرزند قباد
49 کشواد فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر گودرز، سردودمان گودرزیان و یکی از پهلوانان دوره فریدون پادشاه پیشدادی
50 کلاهور فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری مازندرانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی