تبلیغات
دایره المعارف نامهای ایرانی - نام پسران حرف (ك) صفحه 3
ردیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
1 کیان شیر فارسی   پادشاه شجاع، نام یکی از سرداران بهمن
2 کیاوش فارسی   مانند پادشاه
3 کیخسرو فارسی   پادشاه بزرگ و والامقام، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر سیاوش پادشاه کیانی
4 کیسان عربی   لقب مختار ثقفی
5 کیسان فارسی   مانند پادشاه، دارای منش شاهانه
6 کیقباد، کیغباد فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام نخستین پادشاه کیانی ایران از نژاد فریدون
7 کیکاووس فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام دومین پادشاه کیانی، پسر کیقباد
8 کیوس فارسی   نام پسر قباد و برادر بزرگ انوشیروان پادشاه ساسانی
9 کیومرث فارسی   نخستین فرمانروای جهان بنا به روایت شاهنامه، نام اولین پادشاه پیشدادی
10 کیهان فارسی   جهان، دنیا، گیتی
11 کارانوس یونانی  از سرداران سپاه اسکندر مقدونی
12 کال پارتی  نام همسرشرمیون
13 کاوان فارسی  کاویان ، منسوب به کاوه
14 کریشنا سنسکریت  جاذب ، رباینده ، از خدایان هندو ، هشتمین تجسم ویشنو