تبلیغات
دایره المعارف نامهای ایرانی - نام پسران حرف (گ)
ردیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
1 گارنیک ارمنی   پری کوچک
2 گایار کردی  یار بزرگ. یار قدرتمند(نگارش کردی : گایار)
3 گرازه فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار ایرانی در سپاه کیکاووس پادشاه کیانی
4 گرامی فارسی   محترم، عزیز، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر جاماسپ وزیر گشتاسپ پادشاه کیانی
5 گرانخوار فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام وزیر اردشیر بابکان، پادشاه ساسانی
6 گراهون فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری زابلی در سپاه گرشاسپ پادشاه کیانی
7 گردآزاد فارسی   پهلوان آزاده، از پهلوانان حماسه ملی ایران
8 گرداب فارسی   از شخصیتهای گرشاسب نامه، نام پهلوانی ایرانی در سپاه گرشاسب پهلوان نامدار
9 گردگیر فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پسران افراسیاب تورانی
10 گردو فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام برادر بهرام چوبین سردار ساسانی
11 گرزم فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی ایرانی در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی
12 گرزن فارسی   تاجی که شاهان بر سر می گذاشتند
13 گرستون فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار سپاه ماهوی سوری
14 گرسیوز فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر پشنگ و برادر افراسیاب تورانی و از سرداران سپاه وی
15 گرشاسب فارسی   دارنده اسب لاغر،از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر نریمان جد رستم پهلوان شاهنامه، نیز نام پسر زو، از پادشاهان پیشدادی
16 گرگین فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی ایرانی پسر میلاد در زمان کیکاووس پادشاه کیانی
17 گرمانک فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دو نفر رهاننده ایرانیان از دست ماران ضحاک
18 گرمایل فارسی   گرمانک، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دو نفر رهاننده ایرانیان از دست ماران ضحاک
19 گروخان فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان ایرانی در دربار کیخسرو پادشاه کیانی
20 گروی فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر زره از سپاهیان افراسیاب تورانی
21 گژدهم فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام دژدار ایرانی در زمان نوذر پادشاه پیشدادی
22 گستهم فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر نوذر پادشاه پیشدادی و برادر طوس سپهسالار ایرانی و جزو سپاهیان کیسرو پادشاه کیانی
23 گشتاسب فارسی   گشتاسپ، دارنده اسب از کارافتاده،از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر لهراسپ پادشاه کیانی
24 گشتاسپ فارسی   دارنده اسب از کارافتاده،از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر لهراسپ پادشاه کیانی
25 گشسپ فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام جد بهرام چوبین سردار ساسانی
26 گشواد فارسی   کشواد
27 گلباد فارسی   کلباد، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ویسه برادر پیران پهلوان تورانی
28 گلشاه فارسی   نخستین انسان روی زمین به عقیده پارسیان
29 گلگله فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی، از فرزندان تور و جزو سپاهیان افراسیاب تورانی
30 گلینوش فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار شیرویه پادشاه ساسانی
31 گودرز فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گشواد، از پهلوانان نامدار شاهنامه و همزمان با رستم پهلوان شاهنامه
32 گورنگ فارسی   نام برادر گرشاسپ و پدر نریمان
33 گوشیار فارسی   نام حکیمی از فارس
34 گهار فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام سرداری تورانی و جزو سپاه افراسیاب تورانی
35 گیارنگ فارسی   کیارنگ، سردار و فرمانده
36 گیلو فارسی   نام وزیر و قهرمانی در منظومه ویس و رامین
37 گیو فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گودرز و از پهلوانان بزرگ ایرانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی
38 گل بالا فارسی  کسی که قد و قامتش مانند گل زیباست.